¿Qué quieres aprender?

Deseño de interiores

Deseño de interiores

Aula D. Escola de deseño. Vigo

Ciclo formativo presencial

Vigo (Pontevedra)


Precio a consultar

Ciclo formativo de grao superior en Proxectos e Dirección de Obras de Decoración.
Este ciclo porporcióna ó alumnado unha formación artística e técnica de calidade e garante a cualificación dos fururos profesionais das artes plásticas e diseño.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Vigo

Temario completo de este curso

Proxectos, xestión e dirección de obras de decoración valorando as necesidades presentadas na proposta de traballo, os aspectos técnicos. organizativos, económicos e sociolóxicos, seleccionando as especificacións artísticas, plásticas e técnicasque permiten conseguir unha obra derivada dos avances tecnolóxicos e artísticos da sociedade.


Capacidades profesionais


- Desenvolver e dirixir proxectos de obra de decoración propios deste nivel, aplicando técnicas necesarias para os levar a bo fin.


- Valorar de forma idónes as nesecidades presentadas de traballo, asi como os aspectos plásticos, técnicos, organizativos, economicos e sociolóxicos para configura-lo proxecto, seleccionando as especificacións oportunas para conseguir un óptimo resultado profesional.


- Seleccionar e valora-las situacións plásticas, artísticas, técnicas e culturais derivadas do avance tecnolóxico e artístico e artístico da sociedade, de xeito que lle permita desenvolve-la obra.


- Realizar, em equipo ou individualmente, a representación gráfica do proxecto, con posibilidades de xestión e de coordinación.


-Resolver proxectos partindo de datos uo elementos dados, adaptándose á filosofía e ás características competitivas dunha empresa ou a datos dados por un profecional de rango superior.


- Cordina-los traballos de técnicos, asi como dos ofícios ou similares que interveñan na realización do proxecto.


Tarefas máis significativas.


- Investigar en formas, materiais e procesos creativos propios da súa área.


- Analizar documentación específica propia deste campo profesional.


- Dirixi-la execucíon dos traballos propios do seu ámbito.


- Valorar e confronta-la calidade de materiais e acabados.


- Realizar valoracións e informes.


Acceso directo ás seguintes carreiras:


O técnico superior de proxectos e dirección de oras de decoración ten acceso directo ás seguintes carreiras:


- Arquitecto técnico.


- Enxeñeiro técnico de obras públicas (construccións civís).


- Enxeñeiro técnico en deseño industrial.


- Enxeñeiro técnico en topografía.


- Mestre (educación especial, infantil e primaria).


- Licenciado en belas artes.


- Licenciado en historia / historia da arte.


- Licenciado en publicidade e relacións públicas.


- Diplomado en conservación de bens culturais.


Campo profesional.


Este profesional estará capacitado para proxectar, xestionar, coordinar e dirixir obras de interiorismo, propias deste nivel, así como para realizar, xestionar e coordinar proxectos elaborados por niveis superiores. Para isto, participa proxectando en contacto directo con titulados de rangosuperior, xestiona e coordinaos traballos de técnicos, as como dos oficios que interveñan na realizacíon de proxecto. Pode traballar tamén como profesional independiente desenvolvendo proxectos propios deste nivel.


O seu traballo desenvolverase como profesional autónomo, asociada na cooperaticva ou como asalariado, en estudios de interiorismo, arquitectura e enxeniéria, empresas de mobiliario e decoración, organismos oficiais, etc.


* No ámbito dunha empresa, ocupa postos de interlocutor entre ela e profesionais de rango superior (arquitectos, enxeñeiros, interioristas, etc.)

Ver más