Patró de iot

ESCOLA NÀUTICA GIRONA
Precio

A consultar

Govern d’embarcacions d’esbarjo de fins a 20 metres d’eslora i potència del motor adequada per a la navegació realitzada en la zona compresa entre la costa i la línea paral·lela a la mateixa a 60 milles.

Requisitos

Tenir 18 anys i estar en possesió del títol de Patró de d’Embarcació d’Esbarjo.
Aprovar l’examen teòric corresponent.
Aprovar l’examen pràctic o acreditar la realització de les practiques bàsiques de seguretat i navegació a motor (24 hores). R

Impartición

Curso en Girona

Sedes

Girona

Temario completo de este curso

Temari

1. Seguretat.

1.1 Estabilitat i flotabilitat. Concepte i definició de reserva de flotabilitat i de franc bord. Concepte i definició d’estabilitat inicial, carena, volum i centre de carena, càrrega, desplaçament màxim en els iots i el seu punt d’aplicació (el centre de gravetat). Idea de la influència de l’altura metacèntrica en l’estabilitat transversal. Concepte de la influència de la càrrega, la descàrrega i el moviment de pesos en l’estabilitat, l’escora i l’assentament (sense càlculs).

1.2 Maniobres. Maniobra de remolc en alta mar: donar i prendre remolc, afermament i longitud. Remolc amb mal temps. Governar remolcant i essent remolcat.

1.3 Equip de seguretat. Equip de seguretat reglamentari per a la zona de navegació 2, que està definida en l’Ordre FOM/1144/2003, de 28 d’abril. Utilització d’un rai salvavides: estibar-lo i amollar-lo; avarada; inflament adreçat i embarcament; utilització de l’equip que porten a l’interior.

1.4 Emergències a la mar: fallada de govern.

1.5 Procediments de seguretat: salvament. Recerca d’un nàufrag. Abandonament del vaixell. Supervivència: comportaments dels nàufrags a l’aigua. Organització de la vida en un rai salvavides: vigilància, guàrdies, racionament, àncora de capa. Costa més propera. Evacuació mitjançant un helicòpter. Zona S.A.R. Home a l’aigua: maniobres a realitzar. Aproximació al nàufrag.

1.6 Primers auxilis: farmaciola per a la zona de navegació 2, definida en l’Ordre FOM/1144/2003, de 28 d’abril. Redacció d’un missatge radiomèdic. Embenatges, immobilització i encanyament de membres fracturats. Possibles accidents a bord i mesures a prendre: intoxicacions, picades d’animals, extracció d’hams.

1.7 Propulsió mecànica.

1.7.1 Sistema elèctric. Breu descripció: alternador, bateries de servei i d’engegada, presa de corrent de terra, quadre d’interruptors, serveis d’enllumenat, força i instruments.

1.7.2 Avaries de la instal·lació: curtcircuits, fusibles i interruptors magnetotèrmics. Aïllament baix. Cura del sistema elèctric. Voltatge i intensitat d’una bateria carregada. Acoblament en sèrie i paral·lel de les bateries. Cura de les bateries.

1.7.3 Càlcul del consum total i de l’autonomia a partir del coneixement del consum específic i de la potència. Consums específics dels motors d’explosió de dos i quatre temps i dels dièsel de quatre temps.

1.7.4 Anomalies del funcionament. Purgament d’un circuit de combustible que se ha desencebat en un motor dièsel. Contaminació del lubricant a través del refredador de l’oli. Problemes en l’engegada. Breu descripció dels sistemes de refrigeració oberts i tancats. Fallades en el sistema de refrigeració: filtre de l’aixeta de fons, termòstat, bomba d’aigua.

2. Navegació.

2.1 Coneixements teòrics.

2.1.1 Esfera terrestre: eixos, pols, meridians, primer meridià, equador i paral·lels. Concepte de latitud i longitud. Situació de punts a la carta. Diferències en latitud i longitud.

2.1.2 Magnetisme terrestre. Variació local. Agulla magnètica: descripció breu de l’agulla d’un iot; propietats. Desviament i taula de desviaments. Càlcul de la correcció total per enfilacions i per la polar.

2.1.3 Causes de les marees. Anuari de marees espanyol; mode d’utilització. Referència de les profunditats. Càlcul de la profunditat en qualsevol moment. Problema directe i invers.

2.1.4 Mesura del temps: hora civil, temps universal, hora legal, fusos o zones horàries, hora oficial, hora del rellotge de bitàcola, pas d’una hora a una altra i diferència d’hores entre llocs.

2.1.5 Publicacions: derroters, llibres de fars i senyals de boira; llibre de radiosenyals; Avisos als navegants; correccions de les cartes.

2.1.6 Idea elemental del principi de funcionament del radar. Abast, factors que el condicionen. Presentació d’ecos en pantalla. Perfil de la costa: proa a dalt o nord a dalt. Errors i pertorbacions: zones d’ombra, falsos ecos, interferències. Comprovacions i forma de evitar-les. Filtres de pluja i mar i pèrdua d’imatge a causa d’aquests. Marcacions, demores i distància radar. Anelles fixes i variables. .

2.1.7 Navegació amb els sistemes de navegació por satèl·lit: Inicialització, situació, derrota, punt de recalada. Alarmes, home a l’aigua, errors i correccions a introduir. i cartes electròniques.

2.1.8 Corrents, càlcul del corrent desconegut, situació vertadera i estimada. Calcular el rumb vertader si es coneix l’efectiu i el del corrent.

2.1.9 Principis del “Sistema d’identificació automàtica de vaixells”. Aplicació en la navegació.

2.2 Coneixements pràctics i treball sobre la carta nàutica.

2.2.1 Rumb i distància entre dos punts, traçat i medició; rumb a passar a una distància d’un punt.

2.2.2 Efecte del vent sobre el rumb; rumb de superfície. Corregir el rumb.

2.2.3 Concepte de rumb i d’intensitat horària del corrent; rumb i velocitat efectiva. Càlcul gràfic de l’efecte del corrent sobre el rumb des d’una posició vertadera a una altra vertadera.

2.2.4 Línies de posició; situació per marcacions i demores; trasllat de demores. Situació per demores simultànies i no simultànies a un o dos punts de la costa.

2.2.5 Situació por distàncies, enfilacions, línies isobàtiques i angles horitzontals.

2.2.6 Derrota loxodròmica: rumb i distància directes. Estima gràfica (inclòs el corrent). Situació estimada i vertadera. Estima analítica. Solució del problema directe i invers; casos particulars.

2.2.7 Càlcul de la profunditat en qualsevol moment. Problema directe i invers.

3. Meteorologia i oceanografia.

3.1 Masses d’aire. Núvols: classes.

3.2 Isòbares, gradient de pressió. Centres bàrics, anticiclons i borrasque: temps associat.

3.3 Vent: gradient, efecte (de) Coriolis i fregament.

3.4 Fronts.

3.5 Concepte d’humitat absoluta i relativa. Punt de rosada. Psicròmetre. Formació de boires; classes; previsió; propagació, i dispersió.

3.6 Informes meteorològics. Butlletins: tipus. Interpretació elemental de cartes meteorològiques.

3.7 Onades, idea de la seva formació. Longitud, altura i període de l’onada. Intensitat, fetch i persistència.

3.8 Corrents marins: generalitats, classes i causes que els produeixen. Corrents generals a les costes espanyoles.

4. Radiocomunicacions.

4.1 Expressions i definicions bàsiques.

4.2 Freqüències de ràdio. Concepte de freqüència y de canal de ràdio. Subdivisió de la part més significativa de l’espectre radioelèctric. Freqüències de VHF radiotelefòniques i de TSD utilitzades per a comunicacions de socors, urgència i seguretat en el SMSSM i per a la correspondència pública.

4.3 Nomenclatura de dates i d’hores. Interferències. Proves. Secret de les comunicacions. Identificació de les estacions. Formació dels distintius de trucada y dels números d’identificació del Servei mòbil marítim.

4.4 Procediments operacionals radiotelefònics de correspondència pública en VHF.

4.5 L’SMSSM. Concepte bàsic i funcions. Zona de navegació 2 i la seva relació amb les zones marítimes A1 i A2 nacionals, segons que les defineix l’article 4 del Reial decret 1185/2006, de 16 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les radiocomunicacions marítimes dels vaixells civils espanyols. Mitjans de comunicació utilitzats. La TSD: concepte bàsic. Procediments operacionals per a comunicacions de socors, urgència i seguretat en VHF i MF. Transmissió i retransmissió d’alertes, missatges, avisos de recepció i trànsits de socors, urgència i seguretat. Cancel·lació d’alertes involuntàries. Prova de l’equip utilitzat per socors i seguretat.

4.6 El sistema COSPAS-SARSAT: concepte bàsic del sistema.

4.7 Coneixement general d’altres equips: radiobalises de 406 MHz, VHF portàtils i contestadors de radar.

4.8 Centres de comunicacions radiomarítimes (CCR´s). El servei radiomèdic.

4.9 Disposicions radioelèctriques per a les embarcacions d’esbarjo de zones de navegació 2, 3, 4 i 5. Llicències d’estació de vaixell i altres

documents de servei. Instal·lacions d’equips.

5. Legislació.

5.1 Definició, traçat i medició, així com els drets i els deures dels estats segons la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret del mar respecte de les línies de base normals i rectes, aigües interiors, mar territorial, zona contigua, zona econòmica exclusiva i alta mar.

5.2 Administració marítima perifèrica. Capitanies marítimes: funcions. Abanderament: definició i efectes jurídics. Patent de navegació, rol i llicència de navegació. Matriculació de vaixells: procediment. Registre marítim: naturalesa, organització, contingut. Registre de béns mobles: naturalesa, organització, contingut.

5.3 Auxilis, salvaments, remolcs, troballes, extraccions marítimes i abordatges. Diferències legals, procediment i òrgans competents per a tramitar els expedients. Assegurança de responsabilitat civil obligatòria: riscos que cobreix. La protesta de mar. Diari de navegació.

5.4 Prevenció de la contaminació marítima. Idea elemental dels annexos I, IV i V del Conveni internacional per a prevenir la contaminació pels vaixells (MARPOL). Règim de descàrregues i de vessaments al mar de les embarcacions d’esbarjo segons l’Ordre FOM/1144/2003, de 28 d’abril. Idea elemental del règim de lliurament de deixalles generades per les embarcacions d’esbarjo segons el Reial decret 1381/2002, de 20 de desembre. Pla d’emergència de contaminació marina por encallada o abordatge.

5.5 Seguretat marítima. Règim d’equips de seguretat, salvament, contra incendis i de navegació de les embarcacions d’esbarjo segons l’Ordre FOM/1144/2003, de 28 d’abril. Reconeixements i inspeccions d’embarcacions d’esbarjo: competència, classes d’inspeccions segons el Reial decret 1434/1999, de 10 de setembre. Certificat de navegabilitat. Breu descripció del Codi internacional de senyals: senyals d’una sola bandera i llampades.

Ver más