Preparación acceso Universidad para los mayores de 25 años

Preparación acceso Universidad para los mayores de 25 años

Centro de Estudios Coliseum

Curso presencial

Cornellá (Barcelona)


945 

Duración : 7 Meses

Curso de preparación para poder presentarse a las pruebas de acceso a la universidad para los mayores de 25 años. Gran oportunidad para todos aquellos que en su momento no pudieron optar por iniciar estudios superiores.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Cornellá

Objetivos

El objetivo del curso es muy claro: prepararse para presentarse a la convocatoria más cercana de la prueba de acceso a la universidad para los mayores de 25 años (abril-mayo cada año), y así poder tener la oportunidad de cursar un grado universitario después de aprobarla.

A quién va dirigido

A todas aquellas personas mayores de 25 años, o que cumplan los 25 años durante el año al que se presentan a la prueba de acceso, y que residan cerca de las instalaciones de COLISEUM en Cornellá (Barcelona) dado que la preparación es presencial al 100%.

Requisitos

-Tener 25 años en el año natural que se realiza la prueba -No tener aprobada las PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad), o equivalente -No estar en posesión de un título de Técnico Superior (Grado Superior o FP2 finalizado) de Formación Profesional (de artes plásticas y diseño, o deportes, o equivalente) -No tener titulación Universitaria

Temario completo de este curso

BIBLIOGRAFIA

Les fonts bibliogràfiques de consulta de les proves comuna i específica han de tenir el nivell de batxillerat.

TEMARIS FASE GENERAL

Comentari de Text

La prova inclourà un text que has de demostrar que has entès bé contestant les preguntes que se't formulin. Aquest text pot respondre a diversos models textuals: articles periodístics d'opinió, reportatges, entrevistes, textos literaris, relats, informes, etc. Els textos seran seleccionats per la claredat expressiva, la correcta forma de l'expressió escrita i per la seva idoneïtat en la tasca d'avaluació.

D'altra banda, hauràs de redactar un text d'anàlisi on demostris la teva capacitat d'argumentació i d'expressió escrita. Aquesta prova es pot respondre en català o en castellà.

La prova inclou diversos tipus d'exercici i s'estructura en dues parts.

1. La primera part consisteix a respondre preguntes relacionades amb el text proposat, de manera que demostris la teva capacitat d'entendre, analitzar i valorar críticament un text. Aquestes preguntes estaran agrupades en dos blocs. [6 punts; 3 punts cada bloc]

a) En el primer bloc es formularan sis preguntes breus, preferentment de resposta d'opció múltiple, relacionades amb:

· Identificació del tema del text.

· Identificació de les idees principals i secundàries del text.

· Estructura i organització del text.

· Comprensió de frases o termes del text.

b) En el segon, hauràs de respondre tres preguntes, relacionades amb:

· Posar un títol al text i justificar-ne l'elecció.

· Fer un resum del text o d'alguna de les seves parts.

· Tornar a escriure algun passatge del text.

· Explicació de frases o termes del text, indicant-ne el significat.

2. La segona part consta d'un exercici de redacció, i consisteix a escriure un text d'anàlisi (entre 150 i 200 paraules) a partir d'algun aspecte relacionat amb el text. Es proposaran dues opcions i caldrà triar-ne una. [4 punts]

En els exercicis de la primera part es valorarà la correcta comprensió del text, i es considerarà incorrecte reproduir frases de l'original. En tots els exercicis es tindrà molt en compte la claredat i la coherència del discurs, el lèxic emprat, l'adequació idiomàtica i la correcció normativa.
Es descomptarà 0,1 per cada falta d'ortografia, de lèxic, de morfologia i de sintaxi, sense límits en el conjunt de l'examen. En les preguntes de resposta d'opció múltiple (amb quatre opcions), si no es respon a la pregunta no s'aplicarà cap descompte i si la resposta és errònia tindrà un descompte de 0,16 punts

Llengua Catalana

Objectius:

Amb aquesta prova es vol avaluar la teva competència lingüística en llengua catalana, fonamentalment en els aspectes de coneixement gramatical (morfologia i sintaxi), domini del lèxic i expressió escrita.

Examen:

La prova s’estructura en tres parts:

1. Comprensió lectora
2. Expressió escrita
3. Reflexió lingüística


1. Comprensió lectora (3 punts)

En aquesta part es vol avaluar la teva capacitat d'anàlisi i de comprensió. A partir d’un text d’unes 250 paraules de registre literari, científic, tècnic, periodístic, publicitari, etc., es formularan sis preguntes de resposta d’opció múltiple, de completar espais buits o de construcció d’estructures alternatives, i es podran referir a algunes de les qüestions següents:

• Determinar el significat d'una paraula, locució, frase feta o expressió en el seu context;
• Identificar el tipus de text, la seva estructura, la intenció de l'autor; analitzar idees, opinions i arguments.
• Relacionar parts d'un text entre elles o amb el conjunt; fer inferències i reconèixer implicacions, seguir la lògica d'un argument i sospesar la coherència o incoherència d'un raonament.
• Parafrasejar o glossar expressions.
• Lèxic: polisèmia i homonímia; sinonímia i antonímia; hiperonímia; hiponímia.

2. Expressió escrita (4 punts)

En aquesta part s’ha de demostrar la capacitat d'elaborar i reformular textos: saber estructurar, desenvolupar i argumentar idees entorn d'algun dels temes o motius que es proposen; demostrar domini de les habilitats i estratègies lingüístiques necessàries per comprimir o ampliar textos, canviar la intenció de l'autor, reescriure un model textual en diferents temps o modes verbals, diferents registres, transformar estructures sintàctiques (activa-passiva, coordinació-subordinació, estil directe-estil indirecte, etc.), entre d'altres.

Aquesta part s'estructurarà en dos exercicis de redacció.

Un primer exercici breu (1 punt), que podrà incloure des de la síntesi o la paràfrasi d'algun fragment del text inicial, fins a descriure algun objecte, posar text a unes imatges, elaborar un escrit publicitari o confegir un comentari personal a propòsit d'algun tema proposat.

Un segon exercici (3 punts) on es demanarà un redactat, entre 50 i 80 paraules, en forma de reflexió o comentari sobre alguna qüestió del text de la prova, o sobre un tema que es proposi. S'hi valorarà l'adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d'expressió, la correcció normativa, l’ortografia, etc.

3. Reflexió lingüística (3 punts)

En aquesta tercera part, sempre independent del text inicial, es vol avaluar el coneixement de les estructures textuals i gramaticals de la llengua i el domini de la norma, amb preguntes específiques sobre aspectes sintàctics, lèxics, semàntics o ortogràfics.

Es plantejaran sis preguntes de tipus objectiu, de resposta d’opció múltiple, d’omplir espais buits, o bé fer equivalències sobre:
• Morfologia nominal, pronominal i verbal.
• Ús dels pronoms.
• Funcions sintàctiques: sintaxi de l’oració simple i de l'oració composta.
• Procediments de formació de mots i sobre locucions i frases fetes.
• Ortografia.
• Triar la forma o l’expressió gramatical més adient en el context.
• Canviar de temps o de mode verbal (present-passat, indicatiu-subjuntiu, etc.)
• Formació de paraules (composició i derivació).
• Relacions anafòriques, sobre correlacions de temps verbals i sobre l’ús dels connectors discursius; recursos expressius del text.
• Els connectors i altres marques textuals.

Llengua Castellana

Objectius:

Amb aquesta prova es vol avaluar la teva competència lingüística en llengua castellana, fonamentalment en els aspectes de coneixement gramatical (morfologia i sintaxi), domini del lèxic i expressió escrita.

Examen:

La prova s’estructura en tres parts:

1. Comprensió lectora
2. Expressió escrita
3. Reflexió lingüística


1. Comprensió lectora (3 punts)

En aquesta part es vol avaluar la teva capacitat d'anàlisi i de comprensió. A partir d’un text d’unes 250 paraules de registre literari, científic, tècnic, periodístic, publicitari, etc., es formularan 6 preguntes de resposta d’opció múltiple, de completar espais buits o de construcció d’estructures alternatives, i es podran referir a algunes de les qüestions següents:

• Determinar el significat d'una paraula, locució, frase feta o expressió en el seu context.
• Identificar el tipus de text, la seva estructura, la intenció de l'autor; analitzar idees, opinions i arguments.
• Relacionar parts d'un text entre elles o amb el conjunt; fer inferències i reconèixer implicacions, seguir la lògica d'un argument, i sospesar la coherència o incoherència d'un raonament.
• Parafrasejar o glossar expressions.
• Lèxic: polisèmia i homonímia; sinonímia i antonímia; hiperonímia; hiponímia.

2. Expressió escrita (4 punts)

En aquesta part s’ha de demostrar la capacitat d'elaborar i reformular textos: saber estructurar, desenvolupar i argumentar idees entorn d'algun dels temes o motius que es proposen; demostrar domini de les habilitats i estratègies lingüístiques necessàries per comprimir o ampliar textos, canviar la intenció de l'autor, reescriure un model textual en diferents temps o modes verbals, diferents registres, transformar estructures sintàctiques (activa-passiva, coordinació-subordinació, estil directe-estil indirecte, etc.), entre d'altres.

Aquesta part s'estructurarà en dos exercicis de redacció.

Un primer exercici breu (1 punt), que podrà incloure des de la síntesi o la paràfrasi d'algun fragment del text inicial, fins a descriure algun objecte, posar text a unes imatges, elaborar un escrit publicitari o confegir un comentari personal a propòsit d'algun tema proposat.

Un segon exercici (3 punts) on es demanarà un redactat, entre 50 i 80 paraules, en forma de reflexió o comentari sobre alguna qüestió del text de la prova o sobre un tema que es proposi. S'hi valorarà l'adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d'expressió, la correcció normativa, l’ortografia, etc.

3. Reflexió lingüística (3 punts)

En aquesta tercera part, sempre independent del text inicial, es vol avaluar el coneixement de les estructures textuals i gramaticals de la llengua i el domini de la norma, amb preguntes específiques sobre aspectes sintàctics, lèxics, semàntics o ortogràfics.

Es plantejaran sis preguntes de tipus objectiu, de resposta d’opció múltiple, d’omplir espais buits, o bé fer equivalències sobre:
• Morfologia nominal, pronominal i verbal.
• Ús dels pronoms.
• Funcions sintàctiques: sintaxi de l’oració simple i de l'oració composta.
• Procediments de formació de mots i sobre locucions i frases fetes.
• Ortografia.
• Triar la forma o l’expressió gramatical més adient en el context.
• Canviar de temps o de mode verbal (present-passat, indicatiu-subjuntiu, etc.)
• Formació de paraules (composició i derivació).
• Relacions anafòriques, sobre correlacions de temps verbals i sobre l’ús dels connectors discursius; recursos expressius del text.
• Els connectors i altres marques textuals.


Criteris d’avaluació

Les preguntes de tipus objectiu, tant a la primera part com a la tercera, tindran cadascuna d’elles el valor de 0,50 punts. Si es tracta de preguntes de resposta d’opció múltiple (amb quatre opcions), si no es respon la pregunta no s’aplicarà cap descompte i si la resposta és errònia tindrà un descompte de 0,16 punts.

Els criteris d'avaluació de la segona part (expressió escrita) es fonamentaran en la coherència i adequació de l'escrit, la riquesa i precisió lèxica, la maduresa sintàctica i discursiva en general.

Com a regla general, el text ha d'expressar amb claredat les idees i els conceptes, adequats a allò que es demana. En un text coherent i cohesionat, allò que es comunica és rellevant i es presenta la informació necessària perquè el lector la interpreti sense entrebancs (no hi ha implícits injustificats, per exemple). S'expressen amb claredat les idees i els conceptes, d'acord amb el que es demana, en un registre adequat al context comunicatiu. El text està ben planificat i ben resolt, amb les parts ben travades. En el cas d'una argumentació, la tesi i els arguments es presenten de manera ordenada.

La riquesa i precisió lèxica es pot mesurar tenint en compte la varietat (no repetir les mateixes tries), el recurs a les relacions lèxiques (sinonímia, hiperonímia), l'adequació al registre o la propietat amb què s'usen els mots.

La maduresa sintàctica i discursiva es pot valorar tenint en compte la varietat d'estructures utilitzades (en l'ús d'oracions compostes, per exemple), l'ús adequat de l'ordre de les paraules, l'ús adequat dels pronoms, o la capacitat d'usar de manera pertinent diversos connectors discursius i signes de puntuació, amb varietat de recursos.

La correcció normativa fa referència al coneixement i aplicació de les regles ortogràfiques i gramaticals.

Els tres punts es repartiran de la manera següent: coherència del text (1 punt); riquesa i expressió lèxica (1 punt) i maduresa sintàctica i discursiva (1 punt).

En aquesta segona part es descomptarà 0,1 punts per falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi

Llengua Estrangera

Objectius:

Amb aquesta prova es vol avaluar la teva competència passiva i activa en una llengua estrangera, a triar entre alemany, anglès, francès, italià o portuguès. Es valorarà sobretot la comprensió lectora i el domini bàsic de la gramàtica i del lèxic

Examen:

A partir d'un text d'unes 200 paraules, el candidat haurà de respondre deu preguntes, vuit de les quals seran de tipus objectiu (de resposta tancada) i dues de tipus obert. Totes les preguntes valen un punt.

En les vuit preguntes objectives caldrà triar la resposta correcta d’una sèrie d’opcions, o bé completar espais buits o reformular una construcció amb estructures alternatives (en aquests dos últims casos, caldrà respondre obligatòriament en la llengua de la prova). Com a màxim, sis d'aquestes preguntes faran referència al contingut del text i, com a mínim, dues es referiran a qüestions gramaticals extretes del text.

Les dues preguntes obertes també estaran relacionades amb la comprensió del text de la prova i les respostes corresponents, d'entre 40 i 60 paraules cada una, s’hauran de redactar en la llengua estrangera de la prova. S'hi descomptaran 0,05 punts per cada falta d'ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi, però les faltes repetides només descomptaran punts una vegada. A les preguntes d'opció múltiple els errors descomptaran 0,33 punts (en cas que hi hagi quatre possibles respostes

TEMARIS FASE ESPECÍFICA
(en funció del grau i de la vía d'accés per la que prepares la prova tindràs unes metèries o altres)

Ver más