Curso Teórico-Práctico de Mantemento Hixiénico-Sanitario en Instalacións Susceptibles de Lexionelose

Curso Teórico-Práctico de Mantemento Hixiénico-Sanitario en Instalacións Susceptibles de Lexionelose

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Curso presencial

Donostia-san Sebastian (Guipúzcoa) y 1 más


890 

LA ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. EEFC. TE PRESENTA EL SIGUIENTE CURSO PARA QUE PUEDAS FORMARTE A TRAVéS DEL CATáLOGO DE EMAGISTER. NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR CON NOSOTROS. ]]

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Donostia-san Sebastian
Lugo

Temario completo de este curso

Área Prevención de Riesgos Laborales
Modalidade Mixta
Data de Comezo Data Pendente
Data de Remate Data Pendente
Provincia Lugo
Localidade LUGO
Direccion
Total Horas Lectivas 30
Horarios .. O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial.
Prezo
Obxetivos Obxectivo xeral:
Permitir que o persoal adicado a efectuar as operacións de tratamento y/o mantemento técnico-hixiénico-sanitario das instalacións de auga (torres de refrixeración, condensador evaporativo, ACS, centrais humificadoras, etc...) adquira os coñecementos suficientes para realizalas adecuadamente sen risco
Obxectivos específicos:
-Adquirir coñecementos básicos relacionados coa enfermidade da legionelose
-Coñecer a normativa relacionada coa prevención e o control da lexionelose
-Coñecer os criterios xerais de limpeza e desinfección
-Coñecer os riscos derivados da utilización de productos químicos
-Coñecer as instalacións de risco incluidas el Ámbito de Aplicación del Real Decreto 856/2003
-Aprender a tomar mostras e preparar disolucións


Obxectivos do módulo "Formación para a igualdade de oportunidades":
-Sensibilizar aos participantes das vantaxes das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a achega positiva que todas as persoas poden facer á sociedade.
-Analizar a situación para identificar as barreiras da igualdade de oportunidades. Identificar as
Programa Módulo 1: Importancia Sanitaria da Legionelose
1.1.- Bioloxía e ecoloxía do axente causal.
1.2.- Cadea epidemiolóxica da enfermidade.
1.3.- Sistemas de vixiancia epidemiolóxica.
1.4.- Instalacións de risco.

Módulo 2: Ámbito Lexislativo
2.1.- Introducción ás bases xurídicas de responsabilidade das empresas na prestación de servicios para a prevención de legionelose, incluíndo a formación actualizada dos seus traballadores.
2.2.- Normativa relacionada coa prevención e control da Lexionelose, as substancias e os preparados perigosos, auga de consumo humano, praguicidas e biocidas, instalacións térmicas de edificios e vertidos industriais.
2.3.- Lexislación aplicable.

Módulo 3: Criterios xerais de limpeza e desinfección
3.1.- Tipos de productos: desinfectantes, Antiincrustantes, Antioxidantes, Neutralizantes, etc..
3.2.- Rexistro de productos: desinfectantes Autorizados.
3.3.- Outros tipos de desinfección: físicos e fisicoquímicos.

Módulo 4: Saúde pública e saúde laboral.
4.1.- Marco Normativo.
4.2.- Riscos derivados do uso de productos Químicos.
4.3.- Danos para a saúde derivados do uso de productos químicos.
4.4.- Medidas Preventivas.

Módulo 5: Instalacións de risco incluidas no ámbito de aplicación do Real Decreto 856/2003
5.1.- Deseño, funcionamento e modelos.
5.2.- Programa de mantenemento e Tratamento.
5.3.- Toma de mostras.
5.4.- Controles analíticos.

Módulo 6: Identificación de puntos críticos. Elaboración de programas de control

Módulo 7: Prácticas.
7.1.- Visitas ás instalacións.
7.2.- Tomas de mostras e medicións "In Situ".
7.3.- Interpretación da etiqueta dos Productos Químicos.
7.4.- Preparación de disolucións de productos de distintas concentracións

MÓDULOS
(5 horas) Formación para a igualdade de oportunidades
-Concepto de iguladade: introducción. O concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. o mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias
Ver más