¿Qué quieres aprender?

Àrab clàssic (también en castellano)

Àrab clàssic (también en castellano)

Institut Superior de Ciències Religioses

Curso online


245

Duración : 4 Meses

L’àrab és la llengua en què es va transmetre el missatge contingut dins l’Alcorà i en la seva codificació clàssica va esdevenir l’instrument d’expressió d’una ja més que miŀlenària tradició islàmica d’ampli espectre: exegesi, teologia, misticisme, jurisprudència... Llengua simbòlicament sagrada de l’islam i vehicle fins als nostres dies d’una vastíssima producció cultural, els seus continuadors contemporanis (l’àrab literari, modern o estàndard, d’una banda; els dialectes neoàrabs, d’una altra) són l’element vertebrador de l’arabitat, una comunitat que s’identifica, més enllà de les diferències ètniques i religioses, amb aquesta llengua des de Mauritània fins a l’Iran occidental. Un coneixement, ni que sigui rudimentari, de l’àrab (especialment de la seva norma clàssica) resulta del tot aconsellable per a qui vulgui acostar-se al món islàmic des d’una perspectiva espiritual o teològica, i és igualment recomanable per a aquelles persones interessades en temes tan diversos com la història medieval, la literatura comparada o l’actualitat política internacional

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

— Esdevenir, progressivament, competents en la lectura i l’escriptura de l’alifat, el principal sistema de representació gràfica dels sons de l’àrab, propi de la tradició islàmica (s’oferirà, també, una breu explicació complementària del judeoàrab i del garxuni). — Obtenir una visió general del sistema gramatical i conèixer els paradigmes morfològics bàsics (declinació i conjugació), així com desenvolupar la capacitat de reconèixer les estructures sintàctiques més simples tant a nivell sintagmàtic com oracional. — Familiaritzar-se amb la consulta d’eines lexicogràfiques i amb l’arranjament (no pas alfabètic, sinó per arrels) de les entrades dels diccionaris de la llengua àrab. Adquirir paulatinament un vocabulari essencial, especialment pel que fa al lèxic relatiu a les tradicions religioses (no només la islàmica) de l’àmbit arabòfon.

A quién va dirigido

Persones que estiguin interessades en apropar-se a la cultura àrab, que provin interès per conèixer aquest món i els seus orígens. També cal cert interès en l'ús de les noves tecnologies a l'hora d'aprendre.

Requisitos

Per a cursar Àrab I no calen coneixements previs d'aquesta llengua. Sí que és recomanable estar familiaritzat amb la gramàtica, la morfologia i la sintaxi de la llengua pròpia. A més calen coneixements informàtics a nivell d'usuari.

Temario completo de este curso

Els blocs temàtics distribuïts a les unitats didàctiques són els següents:
— Grafemàtica (els sons de la llengua àrab i les seves representacions gràfiques). Breu presentació dels estils caŀligràfics.
— Introducció general a la morfologia àrab: el sistema semític d’arrels i patrons.
— Morfologia nominal: esquemes principals, flexió (gènere, cas, nombre).
— Morfologia verbal: panorama general, conjugació de la forma bàsica (aspecte perfectiu i imperfectiu, participis).
— Partícules (preposicions, adverbis, conjuncions): funcionament general i partícules més freqüents.
— Sintaxi bàsica: ús dels casos, estructures sintagmàtiques simples (estat d’annexió, complements preposicionals), tipologia oracional (frase nominal, frase verbal).
— Lèxic essencial.
Ver más