Plataformas E-learning (ONLINE)

Plataformas E-learning (ONLINE)

TADEL FORMACIÓ

Curso subvencionado online


Gratis

Duración : 2 Meses

Objectiu generals:

- Adquirir els coneixements suficients per navegar en plataformes e-learning, tant des del punt de vista d'alumne com des del punt de vista del professor i administrador.

Objectius específics:

- Contextualitzar la formació E-learning en l'actualitat, fer balanç de la implantació de les Tics en educació, així com analitzar els conceptes bàsics.

- Determinar els elements que conformen un sistema E-learning i comprendre la importància que adquireix cadascun d'ells

- Identificar i manejar els factors psicopedagògics dels entorns virtuals, així com les característiques més rellevants de l'aprenentatge adult i comprendre com aquestes influeixen en les solucionis e-learning.

- Analitzar els aspectes més rellevants en planificar un procés d'ensenyament-aprenentatge i identificar els principals obstacles a superar per a l'engegada d'una solució e-learning.

- Analitzar les competències que els/as tutors/as han de posseir per delimitar un perfil que abasti més els coneixements i identificar els diferents papers que han d'exercir mitjançant l'ocupació de diverses estratègies.

- Determinar com s'avalua a l'alumnat en un curs e-learning, quin característiques han de complir els exercicis d'avaluació i quines activitats se solen utilitzar.

- Analitzar els avantatges i limitacions dels estàndards i determinar aquells que són més utilitzats en l'actualitat.

- Analitzar les influències de les Tics, els models d'e-learning i avaluar l'impacte que produeix l'e-learning.

- Utilitzar els diferents tipus de continguts que es puguin necessitar, a més de les claus per dissenyar-los de manera adequada.

- Identificar els diferents elements d'un curs on-line, els models instructius i la valoració econòmica d'un projecte e-learning.

- Analitzar el significat de plataforma de teleformació i els diferents perfils d'accés que hi ha

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

1. Introducció a l’E-learning.

a. Context

b. Les Tics en Educació

c. Conceptes bàsics

d. Orígens i evolució

e. Objectius d'un sistema d'-e-learning

f. Avantatges i inconvenients de l'e-learning

g. Variables que justifiquen l'ús de l'e-learning

2. Elements que conformen un sistema d’E-learning

a. Introducció

b. Plataforma tecnològica

c. Contingut multimèdia

d. Serveis

3. Aspectes psicològics i pedagògics en els entorns educatius virtuals

a. Factors pedagògics, canviant paradigmes

b. Models pedagògics i teories de l'aprenentatge

c. Aprenentatge en e-learning

d. Requisits pedagògics de les solucionis e-learning

4. Planificació de la formació

a. Programació del procés d'ensenyament-aprenentatge en e-learning

b. Engegada d'una solució e-learning

c. Obstacles per a la implementació d'una solució e-learning

5. La teletutoritzacio

a. La teletutorització

b. El teletutor

c. L'acció tutorial en e-learning

6: L'avaluació de la formació

a. Avaluació de la formació. Conceptes generals

b. Avaluació de programes de formació

c. Avaluació de l'estudiant en modalitat e-learning

d. Els instruments de l'avaluació formativa


Ver más