¿Qué quieres aprender?

Programació web a l'entorn client

Programació web a l'entorn client

PIMEC Formació

Curso subvencionado online


Gratis

"Desenvolupa elements de programació en l'entorn client amb la utilització de llenguatges de marques. Amb aquest curs aprendràs a:
- Elaborar documents utilitzant llenguatges de marques i estàndards de desenvolupament de programari.
- Crear components de programari mitjançant eines i llenguatges script utilitzant tècniques de desenvolupament estructurat.
- Crear i manipular components multimèdia utilitzant llenguatges script i eines específiques.
- Seleccionar components de programari ja desenvolupat segons la seva funcionalitat per a integrar-los en documents.
- Aplicar tècniques d'usabilitat i accessibilitat en el desenvolupament d'interfícies d'usuari."

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

UNITAT FORMATIVA 1
UF1841: Elaboració de documents web mitjançant llenguatges de marques (60 hores)
1. Disseny web.
- Principis de disseny web
- El procés de disseny web
2. Llenguatges de marcat generals.
- Origen dels llenguatges de marcat generals: SGML i XML
- Característiques generals dels llenguatges de marcat
- Estructura general d'un document amb llenguatge de marcat
3. Llenguatges de marcat per a presentació de pàgines web.
- Història d'HTML i XHTML. Diferències entre versions
- Estructura d'un document
- Color
- Text
- Enllaços d'hipertext
- Imatges
- Llestes
- Taules
- Marcos (frames)
- Formularis
- Elements específics per a tecnologies mòbils
- Elements en desús (deprecated)
4. Fulles d'Estil web.
UNITAT FORMATIVA 2
UF1842: Desenvolupament i reutilització de component programari i multimèdia mitjançant llenguatges de guió (90 hores)
1. Arquitectures d'aplicacions web.
- Esquema general
- Arquitectura en capes
- Interacció entre les capes client i servidor
- Arquitectura de la capa client
2. Navegadors web.
- Arquitectura d'un navegador
- Navegadors d'ús comú. Comparativa
- Seguretat en navegadors
- Integració d'aplicacions en navegadors. Adaptadors (plugins)
- Conformitat a estàndards
3. Creació de contingut web dinàmic.
- Fonaments de programació
- Llenguatges per al desenvolupament de contingut dinàmic
4. Llenguatges de guió d'ús general.
- Integració de llenguatges de guió en navegadors web
- Estructura general d'un programa en un llenguatge de guió
- Funcions
- Manipulació de text
- Llestes (arrays)
- Formats estàndard d'emmagatzematge de dades en llenguatges de guió
- Objectes
- El model de document web
- Gestió d'esdeveniments
- Gestió d'errors
- Usos específics de llenguatges de guió
- Entorns integrats (Frameworks) per al desenvolupament amb llenguatges de guió
5. Continguts multimèdia.
- Definició de multimèdia. Tipus de recursos multimèdia
- Inclusió de contingut multimèdia en pàgines web
- Gràfics multimèdia
- Àudio
- Vídeo
- Animacions multimèdia
- Elements interactius
UNITAT FORMATIVA 3
UF1843: Aplicació de tècniques d'usabilitat i accessibilitat en l'entorn client (30 hores)
1. Accessibilitat web.
- Definició d'accessibilitat web
- Avantatges i dificultats en la implantació de l'accessibilitat web
- Normativa i estàndards sobre accessibilitat web
- Guies per al compliment de normatives i estàndards.
- Descripció del procés de la conformitat en accessibilitat web
- Tecnologies on l'accessibilitat és aplicable
- Eines per a la validació de l'accessibilitat
- Evolució de l'accessibilitat. Noves tendències
2. Usabilitat web.
- Definició d'usabilitat
- Importància del disseny web centrat en l'usuari
- Diferències entre accessibilitat i usabilitat
- Avantatges i problemes en la combinació d'accessibilitat i usabilitat
- Avantatges i dificultats en la implantació de llocs web usables
- Mètodes d'usabilitat
- Anàlisi de requeriments d'usuari
- Principis del disseny conceptual. Creació de prototips orientats a l'usuari
- Pautes per a la creació de llocs web usables
- Avaluació de la usabilita
Ver más