ANGLÈS C1 + FCO + TREBALL EN EQUIP - Presencial Vic ...

ANGLÈS C1 + FCO + TREBALL EN EQUIP - Presencial Vic (Barcelona)

Infocentre Formació I Estudis S.l.

Curso subvencionado para desempleados presencial

VIC (Barcelona)


Gratis

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per participar en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic ampli, i que versin sobre temes tant abstractes com concrets, fins i tot aquells amb els quals el parlant no estigui familiarizado.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell C1del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

VIC

Temario completo de este curso

Objectius generals
Adquirir l’habilitat o capacitat de:
1. Utilitzar l’ idioma amb flexibilitat i eficàcia, adaptant-se amb precisió i coherència al context, a les intencions i als interlocutors per comunicar-se de forma fluida i espontània, fins i tot en situacions complexes o en circumstàncies adverses.
2. Utilitzar un repertori de recursos prou ampli i ric, tant lingüístics com no lingüístics, per comunicar-se gairebé sense esforç, mostrant de manera consistent un grau alt
de correcció gramatical i lèxica i un domini ampli de les estratègies discursives.
3. Comprendre, resumir i sintetitzar textos escrits i orals, extensos i complexos, de diferents tipologies, formats i temes, en les varietats estàndard de la llengua i en diversos registres, ajustant-los amb eficàcia als recursos lingüístics de que es disposa per a un context específic, per tal de captar sentits implícits o càrregues connotatives, encara que l’accent sigui desconegut.
4. Identificar i valorar les normes i convencions socials de les comunitats on es parla l’ idioma objecte d’estudi, a partir de l’experiència de les pròpies normes i convencions, en contextos plurilingües i pluriculturals.
5. Utilitzar la consciència de la pròpia identitat cultural per aproximar-se a les altres cultures sense prejudicis, i per actuar com a mediador cultural.
6. Establir un control conscient sobre els factors que condicionen el procés d’aprenentatge per tal d’assumir-ne la gestió i poder formular fites pròpies, aprofitant els recursos de què es disposa i experimentant l’ús estratègic de nous procediments
–Tecnologies de la Informació i la Comunicació– tant en el procés d’aprenentatge com en l’ús de la llengua.

Ver más