Mecanitzat per arrencada de ferritja (FMEH0109)

Mecanitzat per arrencada de ferritja (FMEH0109)

Escola Tècnica Xaloc

Curso subvencionado para desempleados presencial

Hospitalet de Llobregat (Barcelona)


Gratis

Duración : 8 Meses

Dur a terme els processos de mecanitzat per arrencada de ferritja, controlant els

productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les

màquines i els equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Hospitalet de Llobregat

Objetivos

Exerceix la seva activitat en funcions de preparació de màquines o sistemes per a la mecanització per arrencada de ferritja, així com l'execució de la mecanització per arrencada de ferritja o procediments afins, ja sigui en màquines convencionals o de CNC

A quién va dirigido

Programadors/ores de màquines amb control numèric en general. Preparadors/ores i ajustadors/ores de màquines eina per treballar metalls en general. Operadors/ores de màquina fresadora amb control numèric (metalls). Operadors/ores de màquina planejadora-llimadora (metalls). Operadors/ores de màquina rectificadora (metalls). Operadors/ores de màquina perforadora (metalls). Operadors/ores de torn amb control numèric (metalls). Operadors/ores torners/eres-fresadors/ores (fabricació). Preparadors/ores i ajustadors/ores de màquines eina amb CNC per treballar metalls. Fresador/a. Programador/a de màquina eina de CNC en planta. Mandrinador/a. Torner/a. Operadors/ores de màquines eina.

Requisitos

1.Títol de graduat en educació secundària obligatòria 2.Certificat de professionalitat del mateix nivell (2) del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir. 3.Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir 4.Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. 5.Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà 6.Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys

Temario completo de este curso

MF0089_2: Processos per arrencada de ferritja (100 hores).
• UF0876: Especificacions tècniques en processos de mecanitzat per arrencada de ferritja (60 hores).
• UF0991: Càlcul de costos en processos de mecanitzat per arrencada de ferritja(40 hores).
MF0090_2: Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencada de ferritja (260 hores).
• UF0878: Preparació de màquines, equips i eines en operacions de mecanitzat per arrencada de ferritja (80 hores).
• UF0879: Elaboració de programes de CNC per a la fabricació de peces per arrencada de ferritja (80 hores).
• UF0880: Processos auxiliars de fabricació en el mecanitzat per arrencada de ferritja (70 hores).
• UF0877: (Transversal) Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per arrencada de ferritja (30 hores).
MF0091_2: Mecanitzat per arrencada de ferritja (210 hores).
• UF0881: Procés de mecanització per arrencada de ferritja (80 hores).
• UF0882: Comprovació i optimització del programa CNC per al mecanitzat per arrencada de ferritja (70 hores).
• UF0883: Verificació del producte mecanitzat per arrencada de ferritja (30 hores).
• UF0877: (Transversal) Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per arrencada de ferritja (30 hores).
Ver más