Màster en Gestió Urbanística Inmobiliària (Titulació Oficial d´Agent Immobiliaris Reconeguda per ...

Màster en Gestió Urbanística Inmobiliària (Titulació Oficial d´Agent Immobiliaris Reconeguda per la Generalitat de Catalunya)

Euroinnova Business School

Máster online

Precio Lectiva

1.800 € 999  Descuento Lectiva

Duración : 12 Meses

L´entrada en vigor del decret que regula els requisits per exercir l´activitat d´agent immobiliari i la posada en marxa del Registre d´Agents Immobiliaris de Catalunya, el passat 9 de març de 2010, modifiquen de forma contundent la normativa existent fins el moment pel que fa a l´exercici de la mediació immobiliària. Les noves exigències normatives fan especial èmfasi en la necessitat d´acreditar un determinat nivell de formació en relació a matèria immobiliària amb la finalitat de donar una garantia als consumidors i usuaris en la prestació dels serveis propis de l´activitat dels agents immobiliaris.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

Adquirir els coneixements específics necessaris per a la gestió professional d´una agència immobiliària en tots els seus ámbits (tècnic, juridic, fiscal, laboral, financer i comercial)

A quién va dirigido

Agents immobiliaris que operen al sector i no compleixen els requisits formatius exigits pel Registre d´agents immobiliaris de Catalunya, d´obligada inscripció. Qualsevol persona interessada en introducir-se en el món immobiliari

Requisitos

Efectuar la matrícula.

Temario completo de este curso

Parte 1. Gestión inmobiliaria
Módulo 1. Introducción a la gestión inmobiliaria
Unidad didáctica 1. Introducción
Módulo 2. Derecho inmobiliario
Unidad didáctica 1. Los derechos reales. La propiedad y los derechos reales limitados de dominio
Unidad didáctica 2. El contrato de compraventa (i)
Unidad didáctica 3. El contrato de compraventa (ii)
Unidad didáctica 4. El derecho inmobiliario registral
Unidad didáctica 5. El registro de la propiedad
Unidad didáctica 6. El procedimiento registral
Unidad didáctica 7. Los derechos reales de garantía: la hipoteca
Unidad didáctica 8. El contrato de arrendamiento (i)
Unidad didáctica 9. El contrato de arrendamiento (ii)
Unidad didáctica 10. El contrato de arrendamiento (iii)
Unidad didáctica 11. La propiedad horizontal i. Constitución y extinción
Unidad didáctica 12. La propiedad horizontal ii. Figuras jurídicas análogas
Módulo 3. Tasaciones y valoraciones inmobiliarias
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Valoración de inmuebles y urbanismo
Unidad didáctica 3. Normativa aplicable a las peritaciones y tasaciones inmobiliarias
Unidad didáctica 4. Métodos de valoración
Unidad didáctica 5. Valoración de bienes inmuebles y derechos
Unidad didáctica 6. Elaboración de informes y certificados de tasación
Módulo 4. Gestión fiscal para inmobiliarias
Unidad didáctica 1. Introducción al derecho tributario
Unidad didáctica 2. Impuesto sobre el valor añadido (iva) i
Unidad didáctica 3. Impuesto sobre el valor añadido (iva) ii
Unidad didáctica 4. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (irpf) i
Unidad didáctica 5. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (irpf) ii
Unidad didáctica 6. Impuestos locales
Módulo 5. Gestión contable para inmobiliarias
Unidad didáctica 1. Introducción a la contabilidad. El método contable
Unidad didáctica 2. Desarrollo del ciclo contable
Unidad didáctica 3. Normalización contable en españa: el plan general de contabilidad y sus adaptaciones sectoriales
Unidad didáctica 4. Gastos e ingresos: imputación temporal
Unidad didáctica 5. Contabilización del impuesto sobre el valor añadido (iva)
Unidad didáctica 6. Inmovilizado
Unidad didáctica 7. Existencias
Unidad didáctica 8. Operaciones específicas de empresas constructoras e inmobiliarias
Unidad didáctica 9. Activos financieros
Unidad didáctica 10. Operaciones financieras
Unidad didáctica 11. Pasivos financieros
Unidad didáctica 12. Patrimonio neto
Unidad didáctica 13. Unión temporal de empresas
Unidad didáctica 14. Las cuentas anuales
Unidad didáctica 15. Impuestos sobre beneficios
Parte 2. Financiación en la empresa inmobiliaria
Unidad didáctica 1. Introducción a la financiación inmobiliaria
Unidad didáctica 2. Financiación propia
Unidad didáctica 3. Financiación ajena
Unidad didáctica 4. Los títulos valores: letras de cambio, cheques y pagarés
Unidad didáctica 5. Otros medios de pago
Unidad didáctica 6. Otras fuentes de financiación
Unidad didáctica 7. Tipos de interés
Unidad didáctica 8. Equivalencia de capitales
Unidad didáctica 9. Rentas financieras
Unidad didáctica 10. Planificación e inversión
Parte 3. Gestión urbanística
Unidad didáctica 1. Introducción a la gestión urbanística
Unidad didáctica 2. Derechos y deberes de los ciudadanos
Unidad didáctica 3. Bases de régimen del suelo
Unidad didáctica 4. Régimen de valores
Unidad didáctica 5. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial
Unidad didáctica 6. Función social de la propiedad y gestión
Unidad didáctica 7. Registro de la propiedad
Parte 4. Recursos multimedia tasaciones y valoraciones inmobiliarias
Parte 5. Recursos multimedia derecho inmobiliario
Parte 6. Acreditación para el alta en el censo de gestores inmobiliarios de cataluña
Unidad didáctica 1. La promoción inmobiliaria
Unidad didáctica 2. Marketing y comercialización
Unidad didáctica 3. Derecho profesional inmobiliario
Unidad didáctica 4. Código deontológico para profesionales inmobiliarios
Unidad didáctica 5. Registro de agentes inmobiliarios en cataluña
Unidad didáctica 6. Derecho del consumo
Parte 7. Recursos multimedia. Administración fiscal. Legislación de cataluña
Ver más