Auxiliar Administratiu de L'ICS

Orbita Gironina, S.L. Impartición

Oposición en Girona

Requisitos

Veure en el temari.

Sedes

Girona

Temario completo de este curso

REQUISITS DE L''ALUMNE

 • Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea, o d''aquells estats en els que sigui d''aplicació la lliure circulació de treballadors segons la llei.
 • Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa.
 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.
 • No estar inhabilitat penalment per a l''exercici de les funcions públiques.
 • Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell C de Català.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''Administració Pública.

* Et preparem totes les proves (temari, psicotècnics, personalitat, entrevista personal) des del primer dia.

ÍNDEX DE TEMES

PART I:

 • La Constitució Espanyola de 1978.
 • Llei General de Sanitat.
 • Llei d''ordenació sanitària de Catalunya.
 • Drets i deures fonamentals constitucionals.
 • Drets i deures del ciutadà enfront l''Administració.
 • Organització de l''Institut Català de la Salut.
 • Organització de la divisió d''atenció hospitalària i de la divisió d''atenció primària de l''ICS.


PART II:

 • Drets i deures dels auxiliars administratius de les institucions sanitàries de la Seguretat Social.
 • Funcions pròpies de la categoria d''auxiliar administratiu.
 • Atenció a l''administrat: acollida i informació.
 • La informàtica com a eina de treball. Programes.


GARANTIES

 • Preparació des de casa teva i amb l''ajuda de personal especialitzat en la matèria.
 • Textos revisats i actualitzats.
 • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.
 • Cada unitat didàctica disposa d''autoavaluacions que permeten seguir l''evolució de l''alumne.
 • Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.
 • Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l''alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.
 • Informació a l''alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sollicituds.
Ver más

Más cursos relacionados de Auxiliar administrativo

Aulacat Escola Superior d´adultos

Oposiciones de Auxiliar Administrativo de las Corporaciones Locales

Aulacat Escola Superior d´adultos - Oposición en Girona
ORGANIZACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA Tema 1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios generales. La reforma de la Constitució

Precio a consultar
FEM-HO

Auxiliar Administrativo Local

FEM-HO - Oposición en Blanes (Girona)
Temario El temario puede variar según el organismo convocante y, aparte, los de ayuntamiento tienen además un temario específico sobre ese ayuntamient

Precio a consultar
GADE BUSINESS SCHOOL

Auxiliar Administrativo Ayuntamientos

GADE BUSINESS SCHOOL - Oposición online
Temario Tema Nº 01. La Constitución Española. Antecedentes Tema Nº 02. La Constitución Española. Derechos y Deberes Fundamentales Tema Nº 03. La Const

Precio a consultar
STARJOBS

Auxiliar Administrativo Ayuntamientos

STARJOBS - Oposición online
Temario Tema Nº 01. La Constitución Española. Antecedentes Tema Nº 02. La Constitución Española. Derechos y Deberes Fundamentales Tema Nº 03. La Const

Precio a consultar
Campus Training

Auxiliar Administrativo del SESPA

Campus Training - Oposición a distancia
Temario Oposiciones Auxiliar Administrativo del SESPA I. La Constitución Española de 1978. II. El Tribunal Constitucional. III. Las Cortes Generales

Precio a consultar
Ver más