Agent rural

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial
Precio

Precio a consultar

Et preparem com agent rural per la vigilancia i el control del medi ambient.

Impartición

Oposición online

Sedes

Vilanova I la Geltru

Temario completo de este curso

Part general
Tema 1 La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.
Tema 2 L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
Tema 3 Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El president. El Govern. El síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
Tema 4 L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.
Tema 5 Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.
Tema 6 L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.
Tema 7 La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.
Tema 8 La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
Tema 9 El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.
Tema 10 Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica
Tema 11 La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura. Les empreses públiques adscrites al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Tema 12 El cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i règim disciplinari. Normativa reguladora.
Tema 13 El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i els incendis forestals.
Tema 14 Normativa forestal estatal i autonòmica: estructura i contingut. Forests públiques i forests privades. Els plans tècnics de gestió forestal.
Tema 15 Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l'obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. Regulació del verd nadalenc, del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i arbustos. L'activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.
Tema 16 Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa catalana. Arbres d'interès local i comarcal i monumentals.
Tema 17 Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria. El Pla d'emergències per a incendis forestals a Catalunya: estructura i organització. Els grups d'actuació.
Tema 18 Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.
Tema 19 Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals. Espais naturals de protecció especial: figures existents. El PEIN: normativa de declaració. Activitats fotogràfiques, científiques i esportives.
Tema 20 Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.
Tema 21 Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental. La Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental.
Tema 22 La Llei de residus de Catalunya.

Tema 23 Legislació bàsica en matèria d'aigües.
Tema 24 L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles.
Tema 25 L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Àrees de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Senyalització de les àrees de caça. Espècies cinegètiques.
Tema 26 El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença.
Tema 27 Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Centres de recuperació de fauna.
Tema 28 Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.

Ver más

Más cursos relacionados de Pruebas oposiciones en general

ALAUDA

Agente forestal de la comunidad de Madrid

ALAUDA - Oposición online
de la Comunidad de Madrid. Competencias y Estructura. Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

Precio a consultar
Academia de Oposiciones HELADE

Agente judicial (online)

Academia de Oposiciones HELADE - Oposición online
Se publicada antes de cada convocatoria, y comprende, fundamentalmente, el estudio de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás leye

Precio a consultar
Academia Ariete

Auxilio Judicial

Academia Ariete - Oposición online
Requisitos 1.1 Nacionalidad: Tener la nacionalidad española. 1.2 Edad: Tener dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa

160 
IVA inc.
PROSULTING

Oposiciones Guardia Civil (Cabos y Guardias)

PROSULTING - Oposición a distancia
(*) Sistema selectivo Concurso (valoración de méritos académicos y profesionales) Oposición Curso de formación en el Centro de Formación de la Policía

Gratis
Atenea Cursos

Guardia Civil

Atenea Cursos - Oposición online
Recursos generales Guía para el estudio Archivo Técnicas de estudio Archivo Pruebas examinatorias Archivo Pruebas físicas Archivo Esquema Constitución

301-500 €
Ver más