¿Qué quieres aprender?

ATS/DUE d'Atenció Hospitalària ICS

ATS/DUE d'Atenció Hospitalària ICS

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Oposición online


Precio a consultar

Et preparem per aconseguir un treball fix per a tota la vida

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

Tema 1
La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania.
Tema 2
L'empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les seves institucions hospitalàries. Règim de personal, econòmic i patrimonial. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut. La Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP).
Tema 3
L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: drets i deures, adquisició i actualització de coneixements, retribucions. Drets i deures. II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. La direcció per objectius.
Tema 4
Estadística descriptiva i estadística inferencial. Correlació, regressions lineals i sèries temporals. El concepte de probabilitat. La probabilitat condicionada. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d'una població. Tipus de mostreig.
Tema 5
Ofimàtica. Intranet. Internet. Correu electrònic. La protecció de dades de carácter personal. Règim jurídic.
Tema 6
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Avaluació dels riscos i planificació de l'activitat preventiva. Organització de recursos per a les activitats preventives. Els serveis de prevenció; objectius, finalitats i funcions. Riscs específics derivats del lloc de treball.
Organització de l'atenció hospitalària. Conceptes generals
Tema 7
Anàlisi de la situació de salut, diagnòstic i priorització.
Tema 8
Objecte i aplicacions de l'epidemiologia. Classificació dels estudis.
Tema 9
Models d'infermeria. Atenció de la infermeria a les necessitats del malalt seguint un model.
Tema 10
Metodologia de planificació de les cures d'infermeria.
Tema 11
Conceptes bàsics sobre la qualitat a les organitzacions. Marc teòric de la qualitat assistencial. La gestió per processos. Tècniques i eines de millora de la qualitat. L'aplicació del model EFQM i de la Norma ISO a una institució sanitària.
Tema 12
Aspectes ètics i legals de les atencions d'infermeria.
Cures d'infermeria als malalts hospitalitzats.
Tema 13
Protocols i procediment d'infermeria hospitalària.
Tema 14
La infecció nosocomial. Prevenció i intervencions.
Tema 15
Educació sanitària durant el procés d'hospitalització.
Tema 16
Atenció d'infermeria en el procés preoperatori, transoperatori i postoperatori.
Tema 17
Atenció d'infermeria al malalt amb problemes medicoquirúrgics respiratoris. Malalties més comunes: malaltia pulmonar obstructiva crònica, tuberculosi, asma, càncer de pulmó. Cirurgia toràcica. Procediments: oxigenoteràpia, drenatge toràcic.
Cures d'infermeria i educació sanitària.
Tema 18
Atenció d'infermeria al malalt amb problemes medicoquirúrgics cardiovasculars. Malalties més comunes: infart agut de miocardi, cardiopatia isquèmica, insuficiència cardíaca. Cirurgia cardiovascular. Procediments: electrocardiografia, proves d'hemodinàmica. Cures d'infermeria i educació sanitària cardíaca.
Tema 19
Atenció d'infermeria al malalt amb problemes digestius. Malalties més comunes: ulcus pèptic, càncer gàstric, colelitiasi, hemorràgies digestives, pancreatitis, cirrosi hepàtica. Cirurgia digestiva: ostomies. Procediments: proves diagnòstiques. Sonda nasogàstrica, drenatges i aspiracions. Cures d'infermeria i educació sanitària.
Tema 20
Atenció d'infermeria al malalt amb problemes renals i de vies urinàries. Malalties més comunes: insuficiència renal aguda i crònica, hipertensió, infeccions, adenoma de pròstata. Incontinències, diàlisi, càncer nefrourològic. Cirurgia urològica. Procediments: sondatge, urostomies. Cures d'infermeria i educació sanitària.
Tema 21
Atenció d'infermeria al malalt amb problemes neurològics. Malalties més comunes: accident vascular cerebral, traumatismes cranials, estats comatosos, lesionats medul•lars. Neurocirurgia. Procediments: test de Glasgow, drenatges cranials, punció lumbar. Cures d'infermeria i educació sanitària.
Tema 22
Atenció d'infermeria al malalt amb problemes hematològics. Malalties més comunes: anèmies, leucèmia, limfomes. Procediments: hemoteràpia. Cures d'infermeria i educació sanitària.
Tema 23
Atenció d'infermeria al malalt amb problemes traumatològics. Ferides. Malalt politraumatitzat, fractures. Cirurgia traumatològica. Procediments: mobilitzacions, traccions, guixos. Cures d'infermeria i educació sanitària.
Tema 24
Atenció d'infermeria al malalt amb problemes oftalmològics, otorinolaringològics. Cirurgia plàstica i maxil•lofacial, ginecològics, obstètrics i de la pell. Procediments: cures d'infermeria i educació sanitària.
Tema 25
Atenció d'infermeria al malalt oncològic. Administració de citostàtics, radioteràpia, braquiteràpia, teràpia del dolor. Cures d'infermeria i educació sanitària.
Tema 26
Atenció d'infermeria al nen malalt. Períodes de la infància. Malalties més comunes. Cirurgia pediàtrica. Procediments: dietes, administració de fàrmacs. Cures d'infermeria i educació sanitària.
Tema 27
Atenció d'infermeria al malalt amb problemes de salut mental. Malalties més comunes. Cures d'infermeria i educació sanitària.
Problemes de salut específics
Tema 28
Atenció d'infermeria al malalt amb al•lèrgies.
Tema 29
Atenció d'infermeria al malalt amb hepatitis.
Tema 30
Atenció d'infermeria al malalt amb sida.
Tema 31
Atenció d'infermeria al malalt diabètic.
Tema 32
Atenció d'infermeria al malalt drogodependent.
Tema 33
Atenció d'infermeria al malalt cremat.
Tema 34
Atenció d'infermeria al malalt trasplantat.
Tema 35
Atenció d'infermeria al malalt amb dolor.
Tema 36
Atenció d'infermeria al malalt crític.
Tema 37
Atenció d'infermeria al malalt geriàtric.
Protocols específics
Tema 38
Dietes terapèutiques.
Tema 39
Nutrició parenteral i enteral.
Tema 40
Úlceres per decúbit.
Tema 41
Administració de fàrmacs.
Tema 42
Hematoteràpia.
Tema 43
Reanimació cardiopulmonar i ventilació mecànica.

Ver más