Auxiliar Adm. Ajuntament Barcelona

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial
Precio

A consultar

Et preparem per aconseguir un treball fix per a tota la vida

Impartición

Oposición online

Temario completo de este curso

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

4. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Principis d’actuació de l’Administració Pública. Tipologia de les Administracions Públiques. El règim local espanyol.

5. L’organització municipal. Especial referència a organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors), executiva (el model de gestió gerencial), territorial (els districtes) i funcional (organismes autònoms i entitats públiques empresarials) de l’Ajuntament de Barcelona.

6. La Carta Municipal: El seu contingut i principals característiques.

7. El procediment administratiu: Concepte, principis generals, fases i terminis.

8. L’acte administratiu. Concepte. Classes. Revisió dels actes en via administrativa.

9. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals.

10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment lBl, IAE, lmpost de vehicles de tracció mecànica ¡ Plusvàlua).

11. La protecció de dades de caràcter personal: règim jurídic.

12. Tipologia del personal al servei de les Administracions Públiques. La funció pública: concepte i règim jurídic Les bases del règim estatutari de la funció pública: L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

13. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. Les situacions administratives dels funcionaris.

14. Drets i deures dels funcionaris. El règim retributiu. Les incompatibilitats. Règim disciplinari.

15. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Règim general: afiliació i cotització. Acció protectora: contingència ¡ prestacions.

16. L’arxiu. Definició i funció de l’arxiu a l’Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre. Comunicacions i notificacions

17. La Web de l’Ajuntament de Barcelona i les seves webs municipals. El portal de tràmits. Telèfons d’informació i atenció al ciutadà. Carta de serveis d’atenció al ciutadà.

18. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Urbanisme: transformació urbana de la ciutat ¡ projectes urbans en execució.

19. Barcelona ciutat de la cultura: museus, teatres, biblioteques. La ciutat i l’esport: equipaments esportius. Les festes tradicionals de la ciutat. Els seus edificis i l’art

20. L’actualitat de la ciutat: darrers esdeveniments socials i culturals en el període 2006-2

Ver más

Más cursos relacionados de Pruebas oposiciones en general

Aula educativa profesional

Auxiliar de Bibliotecas y Archivos

Aula educativa profesional | Oposición a distancia
Parte General Tema 1.- La Constitución Española de 1.978: estructura y contenido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamentales de los es

A consultar
Red de Centros

Auxiliar de la Administración del Estado

Red de Centros | Oposición a distancia
MÓDULO 1 1.La Constitución Española de 1978 2.El Tribunal Constitucional 3.La Corona 4.Las Cortes 5.El Poder Judicial 6.El Gobierno 7.La Administració

A consultar
Cefes Formación

Oposición Auxiliar Administrativo Estado

Cefes Formación | Oposición semipresencial
TEMARIO I. Organización pública 1. La Constitución Española de 1978. Características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derech

1001-2000 €
Soporclinic

TCAE ON-LINE OPE NACIONAL

Soporclinic | Oposición online
El temario del curso incluye la totalidad de los contenidos recogidos en las diversas ofertas de empleo público, a saber:-Temario normativa general. T

50 /mes
Kiwaku

Oposiciones de Inglés Secundaria por videoconferencia

Kiwaku | Oposición online
temporales. Frecuencia. Tiempo real y tiempo verbal. Aspecto y modo. Los verbos auxiliares y modales: Formas y funciones. El infinitivo y la forma en -ing

120 /mes
Ver más