Auxiliar Administratiu ICS

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial
Precio

A consultar

Et preparem per aconseguir un treball fix per a tota la vida

Impartición

Oposición online

Temario completo de este curso

I. Dret Constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat.
Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals.
Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes: constitució i competències.
Tema 3
Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Institucions de la Generalitat de Catalunya.
II. Administració pública. Formes de govern i d’administració. L’empresa pública. El dret administratiu.
Tema 4
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.
Tema 5
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.
Tema 6
L’administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentaria.
Tema 7
L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. La notificació i la publicació.
Tema 8
El procediment administratiu. Fases del procediment administratiu. Els terminis administratius.
Tema 9
Els recursos administratius. Concepte i classes. La responsabilitat de les administracions públiques.
III. Gestió de recursos humans.
Tema 10
L’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d’aplicació. Classificació del personal estatutari. Planificació i ordenació del personal. Drets i deures.
Tema 11
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal. Carrera professional. Retribucions.
Tema 12
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col•lectiva.
Tema 13
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: sistemes d’incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d’objectius, polítiques d’ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.
Tema 14
L’estatut bàsic de l’empleat públic. Àmbit d’aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.
IV. Gestió econòmica i financera.
Tema 15
La comptabilitat pública. Conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Elements de la comptabilitat de l’Institut Català de la Salut.
Tema 16
El pressupost de l’Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.
Tema 17
Execució del pressupost de l’Institut Català de la Salut. Execució de les despeses. Execució dels ingressos. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.
V. Prevenció de riscos laborals.
Tema 18
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.
Tema 19
Especial referència a l’àmbit de la Funció Pública a Catalunya. Els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat. El pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 28 de juliol de 2005. La detecció i prevenció de l’assetjament sexual i moral al lloc de treball.
VI. Organització del treball.
Tema 20
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius i assistencials derivats de l’actuació de l’Institut Català de la Salut. Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 21
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’administració pública.
Tema 22
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
Tema 23
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Històries clíniques. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Tema 24
Redacció de documents administratius i tipologia de documents. Terminologia sanitària bàsica.
VII. Ofimàtica.
Tema 25
Ofimàtica: bases de dades. Tractament de textos. Fulls de càlcul. Presentacions electròniques. Internet. Intranet. Correu electrònic.

Ver más

Más cursos relacionados de Pruebas oposiciones en general

Aula educativa profesional

Auxiliar de Bibliotecas y Archivos

Aula educativa profesional | Oposición a distancia
Parte General Tema 1.- La Constitución Española de 1.978: estructura y contenido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamentales de los es

A consultar
Red de Centros

Auxiliar de la Administración del Estado

Red de Centros | Oposición a distancia
MÓDULO 1 1.La Constitución Española de 1978 2.El Tribunal Constitucional 3.La Corona 4.Las Cortes 5.El Poder Judicial 6.El Gobierno 7.La Administració

A consultar
Cefes Formación

Oposición Auxiliar Administrativo Estado

Cefes Formación | Oposición semipresencial
TEMARIO I. Organización pública 1. La Constitución Española de 1978. Características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derech

1001-2000 €
Soporclinic

TCAE ON-LINE OPE NACIONAL

Soporclinic | Oposición online
El temario del curso incluye la totalidad de los contenidos recogidos en las diversas ofertas de empleo público, a saber:-Temario normativa general. T

50 /mes
Kiwaku

Oposiciones de Inglés Secundaria por videoconferencia

Kiwaku | Oposición online
temporales. Frecuencia. Tiempo real y tiempo verbal. Aspecto y modo. Los verbos auxiliares y modales: Formas y funciones. El infinitivo y la forma en -ing

120 /mes
Ver más