Bombers Ajuntament Barcelona

Bombers Ajuntament Barcelona

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Oposición online


Precio a consultar

Et preparem per ser bomber

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

Primera part:

1) La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.
2) La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.
3) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
2006. Estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.
4) La Carta Municipal. Antecedents històrics. Principals continguts. La Seguretat i la prevenció.
5)El Municipi: Elements que l’integren. Estructura po
lítica i executiva de l'Ajuntament de Barcelona..
6) Història de Barcelona i coneixements de les principals vies de la ciutat i edificis emblemàtics i/o places importants de la ciutat..
7) L'Estatut de l'Empleat Públic. Drets i deures. Carrera professional. Règim disciplinari. Estructura retributiva
8) La Protecció Civil a l’Ajuntament de Barcelona: organització Plans d’emergècia.

Segona part:
1) Teoria del foc: Foc o combustió. Elements del foc. Tipus de combustible.
Comburent. Energia d’activació Velocitat de propagació Productes de combustió
2) Classificació dels focs. Transmissió de calor: classes de focs. La transmissió del calor.

3) Propagació d’un incendi en un edifici: origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc.
Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d’actuar.
4) Agents i productes extintors: extinció d’incendis, agents o productes extintors.
5)Tipus d’extintors instal•lacions fixes: hidrants. Equips de mànega. Mànegues.
Llances. Sistemes d’unióentre màegues. Motobombes i altres sistemes de pressió Conceptes d'aspiraciói impulsió Instal•lacions fixes d’extinció

6) Extintors comercials de petita potència: material de primera intervenció. Sistemes
d’impulsió Denominaciódels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors.
Utilització dels extintors (taula sinòptica).
7) Primers auxilis. Concepte i principis. P.A.S. Valoració del ferit: Signes vitals.
Actuació davant d’un accidentat.
8) Traumatismes, fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.
9) Intoxicacions i cremades. Generalitats.
10) Matèries perilloses: concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
11)Prevenció: Conceptes bàsics d’evacuació compartimentaciói instal•lacions.
Classificació de reacció al foc dels materials i resistència al foc de les estructures.
12) Hidràulica: conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests
paràmetres. Pèrdues de càrrega.
13) Instal•lacions de subministrament energètic (electricitat, gas, etc.). Conceptes bàsics.
14)Coneixements d’edificis. Apuntalaments.
15) Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.
16) Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats

Ver más