¿Qué quieres aprender?

PREPARACIÓ OPOSICIONS - AUXILIAR ADMINISTRATIU

PREPARACIÓ OPOSICIONS - AUXILIAR ADMINISTRATIU

Infocentre Formació I Estudis S.l.

Oposición online


850

Duración : 4 Meses

PREPARACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ A OPOSICIONS D'AUXILIAR ADMINISTRATIU.

Dirigit a persones de la comunitat de Catalunya.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

PREPARACIÓ OPOSICIONS AUXILIAR ADMINISTRATIU

I.- PART GENERAL: DRET CONSTITUCIONAL I INSTITUCIONAL

0.- Introducció a l´Ordenament Jurídic espanyol.

1.- La Constitució espanyola de 1978. Estructura i Contingut. Principis Generals. Drets Fonamentals i Llibertats Públiques. Garanties constitucionals dels drets. Suspensió dels drets. Tribunal Constitucional.

2.- Institucions de l´Estat: Corts Generals, Corona, Govern, Presidència. Altres institucions: Defensor del Poble, Tribunal de Comptes, Consell d´Estat, Consell General del Poder Judicial.

3.- L´Estatut d´Autonomia de Catalunya. Estructura i Contingut. Principis Generals. Drets i deures dels ciutadans. Competències: Tipologia.

4.- Institucions de Catalunya: Parlament, Govern, Presidència. Altres Institucions: Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell de Garanties Estatutàries, Consell de l´Audiovisual de Catalunya.

5.- La Unió Europea. Dret Originari i Dret Derivat. Institucions de la Unió Europea.

6.- Organització territorial de l´Estat. Comunitat Autònoma. Vegueria i Comarca. El municipi. El terme municipal. La població. L´empadronament.

7.- L´organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències i funcionament dels òrgans municipals. Organització i funcionament de l´Ajuntament de referencia.

II. PART ESPECIAL: DRET ADMINISTRATIU

8.- Llei 39/2015, d´1 d´Octubre: L´acte administratiu. Concepte i classes. Validesa i eficàcia de l´acte administratiu. La invalidesa de l´acte administratiu. El registre d´entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.

9.- Llei 39/2015, d´1 d´Octubre: El Procediment Administratiu general. Fases i Principis generals. La revisió d´ofici de l´acte administratiu. Els recursos administratius.

10.- Les disposicions generals, els principis d´actuació i el funcionament del sector públic a la Llei 40/2015 d´1 d´Octubre. Sector Públic Instrumental. Abstenció, Recusació, Delegació de Signatura, Avocació.

11.- Els contractes administratius a l´esfera local: Marc legal. Principis de la Contractació Administrativa. Els contractes administratius típics. Expedients de Contractació. Procediments d´Adjudicació. Execució dels Contractes.

12.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern: marc legal a Espanya i a Catalunya. Concepte i principis generals. L´administració electrònica: pilars i principis.

13.- La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades.

14.- La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. Responsabilitat Patrimonial. L´acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions publiques.

15.- L´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic: Drets i deures i Codi de Conducta. Capítol VI del Títol III de l´E.B.E.P.

16.- Els Recursos dels municipis. Enumeració. Tributs Locals: Impostos Municipals, Taxes, contribucions Especials i Preus Públics.

17.- Llei 38/2003 general de Subvencions: àmbit d´aplicació. Concepte de Subvenció. Principis generals. Obligacions dels beneficiaris.

18.- Els béns de les Entitats Locals. Regulació i classes. Béns de Domini Públic: concepte i règim d´utilització. Béns Patrimonials. Els Béns comunals. Inventari.

19.- Els pressupostos locals: concepte i contingut. Els principis pressupostaris. Estructura pressupostària. Formació i aprovació. L´execució del pressupost: les seves fases i Liquidació del Pressupost. Crèdits de Despeses i les seves modificacions. Tresoreria de les Entitats Locals. Comptabilitat. Control i Fiscalització.

20.- Potestat Sancionadora: Principis. El procediment sancionador. Mesures sancionadores administratives. Procediment Sancionador de Trànsit.

21.- Les Polítiques Públiques en matèria d´igualtat d´oportunitats. Les Polítiques d´igualtat d´oportunitats a Espanya: marc legal. Les Polítiques d´igualtat d´oportunitats a Catalunya: marc legal. Les Polítiques d´igualtat d´oportunitats municipals.

22.- La Comunicació: Elements de la Comunicació. Tècniques de Comunicació. L´Assertivitat. L´Acollida: acollida personalitzada. Tècniques de Resolució de Conflictes. Tècniques d´Atenció al Públic i d´Atenció Telefònica. Escolta Activa i Escolta Professional.

Ver más