Subalterns Generalitat

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial
Precio

A consultar

Et preparem per aconseguir un treball fix per a tota la vida

Requisitos

Últimes convocatòries: DOCG de 3 de setembre de 2008

Impartición

Oposición online

Sedes

Vilanova I la Geltru

Temario completo de este curso

TEMARI de l’agrupació professional del personal funcionari del cos subaltern
Tema 1
Aspectes bàsics del marc normatiu i institucional: Principis generals de la Constitució espanyola. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Principis generals de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Competències de la Generalitat de Catalunya. Les institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el president, el Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Tema 2
L’organització de l’Administració pública: Concepte d’Administració pública. L’organització de l’Administració pública espanyola. L’organització administrativa de la Generalitat. Els departaments de la Generalitat i les seves competències i àrees d’actuació. Estructura organitzativa dels departaments. Organització administrativa del territori a Catalunya.
Tema 3
L’organització del servei públic: Concepte de servei públic. Indicadors de qualitat i la seva relació amb els procediments de treball. Criteris d’organització i de coordinació. Treball en equip en les activitats de suport. Dinàmica de grup de treball. L’orientació a la ciutadania. L’orientació als resultats.
Tema 4
El personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: Continguts bàsics de la normativa que regula la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Accés. Formació i promoció. Drets i deures del personal funcionari. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Riscos laborals i riscos específics. Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 5
L’actuació de l’Administració: Funció, conceptes bàsics i característiques del procediment administratiu. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya: aspectes bàsics de l’activitat econòmica i de l’ús de recursos.
Tema 6
Atenció a la ciutadania: Els drets de la ciutadania davant l’Administració. Acollida i informació. La comunicació efectiva de recepció i transmissió d’informació. Els fluxos de comunicació. La recepció ( front office) i la imatge corporativa. Identificar, orientar, adreçar o acompanyar. Protocols d’actuació i normes de seguretat. Nocions bàsiques de protocol.
Tema 7
Processos de comunicació interpersonal: L’escolta efectiva. El contingut del missatge en la comunicació interpersonal. Dificultats, barreres i solucions. La comunicació telefònica. La comunicació telemàtica. Elaboració de documents escrits breus: avisos i rètols.
Tema 8
Tractament i gestió de la documentació: Normativa bàsica sobre la documentació administrativa. Documents administratius i tipologia. El registre d’entrada i de sortida de documents: funcions i organització. L’arxiu. Tramitació de correspondència i paqueteria interna i externa. Servei de correus i missatgeria externa.
Tema 9
Ús i cura de les instal•lacions públiques: La custòdia i vigilància de les installacions. Els protocols d’actuació segons normatives de seguretat i salut laboral. Plans d’emergència d’edificis i instal•lacions. El suport en l’habilitació i en la preparació de sales i instal•lacions per a diferents usos i esdeveniments. Especificitats dels centres docents.
Tema 10
Ús, cura i control de material i maquinària: Registre i control bàsic de material i equips d’oficina. Material fungible i no fungible. Gestió bàsica d’inventaris. Tipologia, classificació i control d’estocs. Els equips de reproducció, informàtics i d’enquadernació. Mètodes de reproducció: reprografia, multicopista i digitalització. Criteris de seguretat. Criteris de sostenibilitat.

Ver más