¿Qué quieres aprender?

Bàtxelor en LLengua Catalana

Bàtxelor en LLengua Catalana

Universitat Europea-EUNIV

Carrera universitaria online


Precio a consultar

Duración : 3 Años

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

El preàmbul del Decret del Govern del Principat d’Andorra de 12 de maig de 2010, d’establiment del títol, estableix que el Bàtxelor en Llengua Catalana neix com una resposta a la necessitat d’adaptar l’anterior llicenciatura en filologia catalana a l’estat actual del coneixement i dels estudis de llengua per formar professionals amb uns coneixements bàsics pel que fa al català estàndard i a les especificitats de la llengua pròpia d’aquest país. Per això, es pretén que el títol de bàtxelor en llengua catalana, amb els seus continguts, proporcioni una formació teòrica i pràctica, multidisciplinària i general, que estigui en consonància amb l’especificitat del mercat andorrà i que doti els titulats d’un perfil versàtil i adaptable a una oferta laboral cada vegada més diversa, cosa que per si mateixa ja en justifica la necessitat. Amb això pretenem que el títol sigui més ben comprés i valorat pels contractants potencials. A tener en cuenta: el alumno debe haber superado la Selectividad.

A quién va dirigido

El perfil personal que es recomana per accedir al Bàtxelor en Llengua Catalana és el de persones interessades en el món de la filologia en general i de la llengua i la cultura catalana en particular. Es recomana un domini instrumental de la llengua catalana de nivell C1 o equivalent que acrediti una bona expressió oral i escrita, així com una bona capacitat de síntesi, de comprensió, d’interpretació, de raonament i de relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.

Requisitos

No es realitzen proves personals ni entrevistes d’admissió. Els elements objectius que són objecte de valoració són aquests: Nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol aportat per a l’accés: 1 punt per Aprovat, 2 punts per Notable, 3 punts per Excel·lent i 4 punts per Matrícula d’Honor. Titulacions oficials distintes de l’aportada per a l’accés: 1 punt per cadascuna. Experiència professional: 1 punt per cada any acreditat en l’àmbit dels ensenyaments. Idiomes: 1 punt per cada idioma amb nivell acreditat B-2 del Marc Comú Europeu.

Temario completo de este curso

Pla d’Estudis:
PRIMER CURS
- Fonaments de les Ciències del Llenguatge
- Fonaments de Llengua Llatina
- Fonaments Històrics de la Llengua Catalana
- Fonaments de Llengua Catalana
- Introducció a l’Estudi de la Literatura
SEGON CURS
- Elements de Morfologia i Sintaxi Catalanes
- Elements de Lexicologia i Semàntica Catalanes
- Elements de Fonètica i Fonologia Catalanes
- Elements de Dialectologia Catalana
- Literatura Catalana Medieval i Moderna
TERCER CURS
- Literatura Catalana Contemporània
- Sociolingüística i Polítiques Lingüístiques
- Adquisició i Aprenentatge del Català
- Assessorament lingüístic i indústries culturals
- Matèria de lliure elecció de l’alumnat
Ver más