¿Qué quieres aprender?

Profesor Secundaria: Lengua y Literatura Valenciana

Profesor Secundaria: Lengua y Literatura Valenciana

Centro de Estudios Luis Vives

Oposición presencial

Valencia


150 /mes
IVA exento

Duración : 9 Meses

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Valencia

Requisitos

Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Máster en Profesorado de Educación Secundaria o antiguo C.A.P, o experiencia docente previa.

Temario completo de este curso

 • 1. Teoría de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics.
 • 2. La variació lingüística. Varietats i registres.
 • 3. El registre estàndard. El registre colloquial.
 • 4. La llengua dels mitjans de comunicació. El llenguatge administratiu i jurídic. El llenguatge de la ciència i de la tècnica.
 • 5. Les varietats diatòpiques. Caracterització dels grups dialectals.
 • 6. Descripció i caracterització del valencià. Els subdialectes.
 • 7. La subagrupació romànica de la llengua. Història de la llengua fins al segle XV.
 • 8. Evolució de la llengua des del segle XV fins al segle XX.
 • 9. El procés de normativització de principis de segle. Les Normes de Castelló de 1932.
 • 10. Els estudis de filologia valenciana al llarg del segle XX.
 • 11. Lingüística i sociolingüística. La llengua com a fet social. Llengües en contacte: una constant en la història de la llengua.
 • 12. Llengua i societat en el domini lingüístic actual: àmbits d'ús, registres i actituds. Prejudicis lingüístics.
 • 13. Estatut jurídic actual de la llengua en el domini lingüístic. El procés de normalització i d'estandardització. Situació sociolingüística del valencià.
 • 14. Fonologia I. Sistema vocàlic. La síllaba i els diftongs. Fenòmens de contacte vocàlic.
 • 15. Fonologia II. Sistema consonàntic. Fenòmens de contacte consonàntic.
 • 16. Les convencions de la llengua escrita. Ortografia. Puntuació i sintaxi. La distribució del text en l'espai.
 • 17. El pla morfosintàctic. L'oració: categories gramaticals, funcions sintàctiques i valors semàntics.
 • 18. El sintagma nominal. Estructura i funcions. Morfologia del substantiu i de l'adjectiu.
 • 19. Els determinants: l'article, els demostratius, els possessius, els numerals i els indefinits.
 • 20. Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Formes, funcions i combinacions.
 • 21. El sintagma verbal. Estructura. La complementació verbal.
 • 22. El verb. Morfologia verbal.
 • 23. La preposició, la conjunció, l'adverbi i les locucions adverbials.
 • 24. L'oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació.
 • 25. L'oració substantiva, l'oració de relatiu i l'oració adverbial.
 • 26. L'infinitiu, el gerundi i el participi. La negació.
 • 27. Semàntica i lexicologia. Lexemes i morfemes. Procediments per a la formació de paraules.
 • 28. Els camps semàntics i lèxics. Homonímia, hiperonímia, polisèmia, sinonímia i antonímia.
 • 29. El tractament de les habilitats lingüístiques I. El discurs oral. Comprensió i producció de textos orals.
 • 30. 30 El tractament de les habilitats lingüístiques II. El discurs escrit. Comprensió i producció de textos escrits.
 • 31. La lingüística del text. El text com a unitat d'expressió i comprensió.
 • 32. Les propietats del text. Adequació, coherència, cohesió i estilística.
 • 33. Les tipologies textuals: tipus de textos.
 • 34. La literatura com a comunicació. El discurs literari.
 • 35. La narrativa. Els elements narratius.
 • 36. La poesia. Recursos de la funció poètica.
 • 37. El teatre o els gèneres dramàtics. Caracterització dels elements teatrals.
 • 38. Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes.
 • 39. 39 Ramon Llull i el naixement de la prosa.
 • 40. La historiografia medieval. Les quatre grans cròniques.
 • 41. La prosa religiosa i moralitzant dels segles XIV i XV.
 • 42. 42 Jaume Roig i l'anomenada «Escola Satírica Valenciana».
 • 43. L'Humanisme. Bernat Metge i Antoni Canals.
 • 44. Ausiàs March i la lírica dels segles XIV i XV.
 • 45. Joan Roís de Corella. La valenciana prosa.
 • 46. Els llibres de cavallers. «Curial e Güelfa». «Tirant lo Blanch».
 • 47. El teatre medieval: el «Cant de la Sibilla». Les consuetes. «El misteri d'Elx».
 • 48. La literatura popular fins al segle XX.
 • 49. El fet literari des del Segle d'Or fins a la Renaixença. Renaixement, Barroc, Neoclassicisme i Preromanticisme.
 • 50. 50 El Romanticisme i la Renaixença. Pensament i evolució.
 • 51. La poesia del segle XIX.
 • 52. El teatre del segle XIX. Teatre romàntic i teatre popular.
 • 53. La narrativa del Romanticisme al Naturalisme.
 • 54. El Modernisme. Pensament i evolució.
 • 55. La poesia i el teatre modernista
 • 56. La narrativa modernista.
 • 57. El Noucentisme. Pensament i evolució.
 • 58. La literatura dels noucentistes.
 • 59. La literatura d'avantguarda de principis del segle XX.
 • 60. El conte entre el Modernisme i 1939.
 • 61. La literatura valenciana des de principi de segle fins al 1939.
 • 62. El teatre des del Modernisme fins al 1939.
 • 63. La poesia de tradició simbolista i avantguardista. La literatura de l'exili.
 • 64. La novella psicològica.
 • 65. El periodisme al segle XX.
 • 66. El teatre a partir de 1939.
 • 67. La novella i el conte de postguerra.
 • 68. El realisme històric i la poesia social.
 • 69. La crítica, l'assaig i els llibres de memòries contemporanis.
 • 70. La literatura actual. La poesia, la narrativa i el teatre.
 • 71. Els gèneres principals de la literatura de masses: el relat d'aventures, la narració fantàstica i de terror, la novella policíaca i/o negra, la novella i el conte eròtics, de ciència-ficció, etc.

Ver más

Preguntas a exalumnos (1)

Hola, bon dia. Estaria interessat en comprar el temari de les oposicions de llengua i literatura valenciana. Si fora així, seria possible que m’enviareu algun tema a mode d’exemple per fer-me una idea del material que veneu? Moltes gràcies

Pere buen día,

Este es un curso para prepararte para la oposición pero el centro no vende el temario, debes cursar el programa con el centro directamente.

En cuanto a un tema en específico y el desarrollo del mismo no tenemos información, no obstante vuelvo a compartirte el temario que se desarrollará en el programa.

1. Teoría de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics.
2. La variació lingüística. Varietats i registres.
3. El registre estàndard. El registre colloquial.
4. La llengua dels mitjans de comunicació. El llenguatge administratiu i jurídic. El llenguatge de la ciència i de la tècnica.
5. Les varietats diatòpiques. Caracterització dels grups dialectals.
6. Descripció i caracterització del valencià. Els subdialectes.
7. La subagrupació romànica de la llengua. Història de la llengua fins al segle XV.
8. Evolució