Tècnic de Penitenciaries

Tècnic de Penitenciaries

Orbita Gironina, S.L.

Oposición presencial

Girona


Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Girona

Requisitos

Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d''algun dels estats membres de la Unió Europea. Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions. No estar inhabilitat penalment per a l''exercici de les funcions públiques. Estar en possessió del títol de batxillerat, de FPII, de tècnic superior (LOGSE) o de qualsevol equivalent. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''Administració Pública. Nivell B de català.

Temario completo de este curso

Índex del Programa:
Temari general:
- La Constitució Espanyola de 1978.
- Drets i deures fonamentals.
- La Corona.
- El Poder Judicial.
- Administracions.
- Estatut d''Autonomia.
- Les Nacions Unides.
- La Unió Europea.
- El Dret Comunitari.
- El procediment administratiu.
- Drets i deures.
Temari específic:
- Dret penal.
- Dret penitenciari
Ver más