¿Qué quieres aprender?

CURS ONLINE D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PER AJUNTAMENT

CURS ONLINE D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PER AJUNTAMENT

Apt@ Oposicions

Oposición online


850
IVA exento

Duración : 10 Meses

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

Aprobar la oposición, y obtener una plaza fija en la administración.

A quién va dirigido

Hombre y mujeres de 18 a 65 años.

Requisitos

ESO o EQUIVALENTE A EFECTOS LABORALES

Temario completo de este curso

Tema 1 La constitució espanyola de 1978. Principis fonamentals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. El tribunal constitucional Tema 2 La corona. El poder legislatiu. El poder executiu. El poder judicial
Tema 3 Organització territorial de l’estat. Els estatuts d’autonomia. L’estatut d’autonomia de Catalunya. Les institucions de la generalitat
Tema 4 L’estatut d’autonomia de Catalunya. Les institucions de la generalitat
Tema 5 L’administració pública en l’ordenament espanyol. Administració de l’estat. Administracions autonòmiques. Administració local: ens que la integren. Administració institucional
Tema 6 Sotmetiment de l’administració a la llei i el dret. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum
Tema 7 Principis d’actuació en l’administració pública. Els òrgans administratius
Tema 8 L’administrat: capacitat jurídica i d’obrar. Drets i deures. Col·laboració i participació dels ciutadans . L’interessat drets i deures. La representació de l’interessat
Tema 9 L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu. Eficàcia, validesa, convalidació i executivitat.
Tema 10 La revisió dels actes administratius: revisió d’ofici. Revisió en via de recurs administratiu
Tema 11 El procediment administratiu: principis generals. Les fases del procediment administratiu
Tema 12 Els terminis administratius i la notificació.
Tema 13 Recepció i registre de documents. Identificació i firma dels interessats en el procediment electrònic, certificat i signatura. Validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les administracions públiques. Certificacions i compulses dels documents
Tema 14 Formes de l’acció administrativa: el foment, la policia i el servei públic
Tema 15 El domini públic. El patrimoni privat de l’administració
Tema 16 El regim local espanyol: principis constitucionals. La província: organització i competències
Tema 17 El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Autonomia municipal i tutela
Tema 18 El municipi: organització: òrgans essencials i complementaris. Competències: competències pròpies, compartides i delegades. Els serveis mínims.
Tema 19 La potestat reglamentària de les entitats locals: ordenances, reglaments i bans. Procediment d’elaboració i aprovació
Tema 20 El procediment administratiu en l’esfera local. El registre d’entrada i sortida de documents: requisits en la presentació de documents.
Tema 21 Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d’acords.
Tema 22 L’estructura organitzativa de la funció pública: classes de personal al servei de les entitats locals. Sistemes d’accés i provisió a la funció pública local
Tema 23 Personal al servei de les corporacions locals: situacions administratives. Drets dels funcionaris. Llicències. Permisos, excedències.
Tema 24 La contractació administrativa: principis generals. Tipologia de contractes. Les parts del contracte
Tema 25 La contractació administrativa: preparació dels contractes. Selecció del contractista. Adjudicació i garanties
Tema 26 Les hisendes locals: definició. Principis. Classificació dels ingressos. La ordenança fiscal
Tema 27 Les hisendes locals: classificació de despeses.la gestió de la despesa
Tema 28 El pressupost municipal: concepte, estructura i regulació. Procediment d’aprovació i liquidació.
Tema 29 La protecció de dades de caràcter personal: el règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal, els principis de protecció de dades i els drets de les persones.
Tema 30 La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: objecte de la llei, definicions i àmbit d’aplicació. Accés a la informació pública, límits i accés parcial a la informació pública.
Tema 31 Annex.- el llenguatge administratiu. Criteris d’estil i de llegibilitat en la redacció administrativa.
Tema 32 Tipus de documents administratius. Definició i estructura
Ver más