¿Qué quieres aprender?

CURS ONLINE DE MOSSOS D’ESQUADRA

CURS ONLINE DE MOSSOS D’ESQUADRA

Apt@ Oposicions

Oposición online


945
IVA exento

Duración : 8 Meses

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

Aprobar la oposición, y obtener una plaza fija en la administración.

A quién va dirigido

Hombre y mujeres de 18 a 65 años.

Requisitos

BACHILLERATO O EQUIVALENTE A EFECTOS LABORALES

Temario completo de este curso

ÀMBIT A: CONEIXEMENTS DE L’ENTORN TEMA A.1 – HISTÒRIA DE CATALUNYA (PART I):
L’antiguitat a Catalunya.
La Catalunya romana.
El naixement de Catalunya.
La Catalunya feudal (s. XI-XII).
L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).
La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).
La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.
Les transformacions del segle XVIII.
TEMA A.2 – HISTÒRIA DE CATALUNYA (PART II):
El segle XIX: la crisi de l’Antic règim i la construcció de l’Estat liberal.
Catalunya, la industrialització i l’obrerisme.
La restauració borbònica i el catalanisme polític.
El primer terç del segle XX (1898-1931).
La República i la Guerra Civil.
La dictadura franquista.
La Transició i la recuperació de l’autonomia.
La Catalunya del segle XXI.
TEMA A.3 – HISTÒRIA DE LA POLICIA A CATALUNYA
Les forces de seguretat i la seva història.
L’origen dels Mossos d’Esquadra.
Transformacions policials durant el segle XIX.
La policia durant les primeres dècades del segle XX.
La policia i la democràcia.
TEMA A.4 – ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC
Història de la llengua.
Varietats lingüístiques.
La llengua aranesa.
Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana.
TEMA A.5 – MARC GEOGRÀFIC DE CATALUNYA
Situació i divisió administrativa.
El relleu.
Els climes a Catalunya.
La xarxa hidrogràfica.
La vegetació.
La població.
TEMA A.6 – ENTORN SOCIAL A CATALUNYA
La migració a Catalunya i fluxos migratoris.
Les polítiques públiques en matèria d’immigració.
Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.
Els serveis socials a Catalunya.
TEMA A.7 – LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN EL SEGLE XXI
La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).
Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Seguretat de la informació.
L’Administració electrònica. Signatura electrònica.
Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.
ÀMBIT B: INSTITUCIONAL
TEMA B.1 – L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA (EAC)
Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
Contingut i estructura.
Els drets, els deures i els principis rectors.
Les competències de la Generalitat de Catalunya.
La competència en matèria de seguretat pública establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
TEMA B.2 – LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE CATALUNYA
La Generalitat de Catalunya.
El Parlament de Catalunya.
La Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Altres institucions estatutàries.
TEMA B.3 – L’ORDENAMENT JURÍDIC DE L’ESTAT
L’ordenament jurídic.
La Constitució espanyola.
La llei.
Les normes amb rang de llei.
El reglament.
Els tractats internacionals.
TEMA B.4 – ELS DRETS HUMANS I ELS DRETS CONSTITUCIONALS
Les declaracions de drets humans.
Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
La titularitat dels drets constitucionals.
Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
Les garanties normatives.
Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
Les garanties jurisdiccionals.
La suspensió dels drets constitucionals.
TEMA B.5 – LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE L’ESTAT
Les Corts Generals.
El Govern.
La Corona.
Altres institucions de l’Estat.
TEMA B.6 – ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS. PODER JUDICIAL I TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Poder judicial i potestat jurisdiccional.
El Consell General del Poder Judicial.
El Ministeri Fiscal.
El Tribunal Constitucional.
TEMA B.7 – L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT
Els models d’organització territorial.
El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.
Les comunitats autònomes.
Els municipis.
Les províncies.
Les comarques.
Les vegueries.
TEMA B.8 – LA UNIÓ EUROPEA
Origen històric de la Unió Europea.
L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
Institucions comunitàries.
ÀMBIT C: DE SEGURETAT I POLICIA
TEMA C.1 – LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE SEGURETAT
Definició de competència.
La competència en matèria de seguretat.
TEMA C.2 – EL DEPARTAMENT D’INTERIOR
Funcions del Departament d’Interior.
Estructura del Departament d’Interior.
La Direcció General de la Policia.
La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
El Servei Català de Trànsit.
El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.
TEMA C.3 – LA COORDINACIÓ POLICIAL
El concepte de coordinació policial.
La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.
Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).
TEMA C.4 – EL MARC LEGAL DE LA SEGURETAT
La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació.
La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Funcions, àmbit territorial d’actuació i estructura.
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.
TEMA C.5 – EL CODI DEONTOLÒGIC POLICIAL
La deontologia policial.
El Codi europeu d’ètica de la policia.
Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.
ÀMBIT D: CONEIXEMENT DE L’ENTORN POLÍTIC, ECONÒMIC I SOCIAL
Catalunya.
Estat espanyol.
Internacional.
Ver más