¿Qué quieres aprender?

Oposicions Administratius de la Generalitat de Catalunya

Oposicions Administratius de la Generalitat de Catalunya

Triangle Acadèmia

Oposición online


800

Duración : 4 Meses

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Requisitos

- Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació. - Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. - Acreditar un nivell acadèmic de BATXILLERAT o equivalent.

Temario completo de este curso

PRIMERA PROVA.Consta de tres exercicis
PRIMER EXERCICI: COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.
De caràcter obligatori i no eliminatori.El temps no podrà ser superior a 45 minuts. Qualificació: de 0 a 5 punts.Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.
SEGON EXERCICI: CONEIXEMENTS.
De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1 hora (torn lliure)/ 45 minuts (promoció interna). Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).Torn de promoció interna: consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes més tres de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Resolució GRI/1234/2008, de 21 d’abril, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 5119, de 25.4.2008) següent: temes 9 a 14 de l’epígraf 2, Administració pública. El dret administratiu; temes 15 i 17 de l’epígraf 3, Gestió de recursos humans; temes 21 i 23 a 26 de l’epígraf 4, Gestió economicofinancera, i temes 27 a 31 de l’epígraf 5, Organització del treball.
Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Resolució GAP/1234/2008, de 21 d’abril, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 5119, de 25.4.2008).
TERCER EXERCICI: SUPÒSIT PRÀCTIC.
De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).Consisteix en la resolució d’un o varis supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. Per a la realització del supòsit pràctic, els/les aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l’aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització.
SEGONA PROVA. PROVA D’OFIMÀTICA PRÀCTICA
Consta de tres exercicis
De caràcter obligatòria i eliminatòria.
PRIMER EXERCICIDocument administratiu
SEGON EXERCICIProcessament de textos
TERCER EXERCICIFull de càlcul
TERCERA PROVA.Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)
Ver más