Administratiu Generalitat

Orbita Gironina, S.L. Impartición

Oposición en Girona

Requisitos

· Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei. · Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa. · No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions. · No estar inhabilitat penalment.

Sedes

Girona

Temario completo de este curso


ÍNDEX DE TEMES

·         Dret Polític i Constitucional (5 temes).

·         Dret Administratiu (9 temes).

·         Gestió de recursos humans (5 temes).

·         Gestió economicofinancera (7temes).

·         Organització del treball (5 temes).

Ver más

Más cursos relacionados de Administrativo

Ceasfor Escuela Superior de Adultos

Auxiliar administrativo de la generalitat

Ceasfor Escuela Superior de Adultos - Oposición online
, contenido Derechos y deberes de la ciudadanía. Principios rectores. Garantías de los derechos estatutarios. Competéncias de la Generalitat de Cataluña

1.035 
Ver más