¿Qué quieres aprender?

Auxiliar Administrativo del ICS. Instituto Catalán de Salud

Auxiliar Administrativo del ICS. Instituto Catalán de Salud

Campus Training

Oposición semipresencial

A Coruña y 57 más


2001-3000 €
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

A Coruña
Santiago de Compostela
Oviedo
Palma De Mallorca
Ver más

Temario completo de este curso

Módulo I. Dret Constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat

 • Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals.
 • Tema 2. Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes: constitució i competències.
 • Tema 3. Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Institucions de la Generalitat de Catalunya.

Módulo II. Administració Pública. Formes de Govern i d’administració. L’Empresa pública. El dret administratiu

 • Tema 4. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’Òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.
 • Tema 5. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’ICS. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.
 • Tema 6. L’administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentaria.
 • Tema 7. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. La notificació i la publicació.
 • Tema 8. El procediment administratiu. Fases del procediment administratiu. El terminis administratius.
 • Tema 9. Els recursos administratius. Concepte i classes. La responsabilitat de les administracions publiques

Módulo III. Gestió de Recursos Humans

 • Tema 10. L’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d’aplicació. Classificació del personal estatutari. Planificació i ordenació del personal. Drets i deures.
 • Tema 11. Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal. Carrera professional. Retribucions.
 • Tema 12. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.
 • Tema 13. II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: sistemes d’incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d’objectius, polítiques d’ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.
 • Tema 14. L’estatut bàsic de l’empleat públic. Àmbit d’aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.

Módulo IV. Gestió económica i financera.

 • Tema 15. La comptabilitat pública. Conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Elements de la comptabilitat de l’ICS.
 • Tema 16. El pressupost de l’ICS en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.
 • Tema 17. Execució del pressupost de l’ICS. Execució de les despeses. Execució dels Ingressos. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control Pressupostari.

Módulo V. Prevenció de riscos laborals

 • Tema 18. El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: Principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.
 • Tema 19. Especial referència a l’àmbit de la Funció Pública a Catalunya. Els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de la Administració de la Generalitat. El Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 28 de juliol de 2005. La detecció i prevenció de l’assetjament sexual i moral al lloc de treball.

Módulo VI. Organització del Treball

 • Tema 20. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius i assistencials derivats de l’actuació de l’ICS. Protecció de dades de caràcter personal.
 • Tema 21. Ofimàtica: Bases de dades. Tractament de textos. Fulls de càlcul. Presentacions electròniques. Internet. Intranet. Correu electrònic.
 • Tema 22. Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’administració pública.
 • Tema 23. Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
 • Tema 24. Recepció i registre de documents. Organització del documents administratius. Històries clíniques. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió del documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
 • Tema 25. Redacció de documents administratius i Tipologia de documents. Terminologia sanitària bàsica.
Ver más