¿Qué quieres aprender?

Celador del ICS. Instituto Catalán de Salud

Celador del ICS. Instituto Catalán de Salud

Campus Training

Oposición semipresencial

A Coruña y 57 más


2001-3000 €
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

A Coruña
Santiago de Compostela
Oviedo
Palma De Mallorca
Ver más

Temario completo de este curso

Programa formativo

 • Tema1: La Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals.
 • Tema2: L'organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: constitució i competències. Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania.
 • Tema3: L'empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris.
 • Tema4: L'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d'aplicació. Classificació del personal estatutari. Retribucions. Drets i deures.
 • Tema5: Adquisició, pèrdua i renúncia a la condicio de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal.
 • Tema6: Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari.
 • Tema7: II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Sistemes d'incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d'objectius. Polítiques d'ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.
 • Tema8: L'estatut basic de l'empleat public. Àmbit d'aplicació. Principis generals. Afectació al règim juridic del personal estatutari dels serveis de salut.
 • Tema9: Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals. Els serveis de prevenció; objectius, finalitats i funcions. Factors de risc específics del lloc de treball. Factors associats a la seguretat: electricitat, incendi i explosió, productes quimics, seguretat vial i equips de treball. Factors associats a la higiene: agents biològics, agents fisics (radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants i soroll), agents quimics (desinfectants, residus, làtex). Factors associats a l'ergonomia: postures de treball, manipulació manual de càrregues, mobilització de malats, treballs d'officina i pantalles de visualització de dades. Factors associats a la psicosociologia.
 • Tema10: Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
 • Tema11: Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Terminologia sanitària bàsica. Principals arrels, prefixos i sufixos que componen els termes mèdics i sanitaris.
 • Tema12: Primers auxilis. Actuacions en casos d'emergència: incendis. La mobilització i trasllat de malalts. Infeccions nosocomials: què són. Actuacions preventives bàsiques: rentat de mans, utilització de guants d'un sol us, mesures d'higiene durant la mobilització i el trasllat de malalts, aïllament (tipus i precaucions universals), manipulació de mostres biològiques, segregació i eliminació de residus.
 • Tema13: Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica. 1. Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l'entorn Word, edició bàsica en Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d'alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pàgina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2. Microsoft Excel, nivell bàsic: l'entorn del programa Excel, cel•les, llibres (crear, guardar i recuperar llibres), rangs, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel•la, format de pàgina i impressió, fulls i llibres, fórmules i funcions, finestres. 3. Navegació per Internet. Correu electronic.
 • Tema14: Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora continua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problèmes: el diagrama causa- efecte. L'acreditació del Departament de Salut: concepte. La certificació de qualitat: què és la norma ISO.
Ver más