¿Qué quieres aprender?

Oposicions Auxiliars Administratius d’Administració General

Oposicions Auxiliars Administratius d’Administració General

Triangle Acadèmia

Oposición semipresencial

Mataró (Barcelona)


800

Duración : 4 Meses

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Mataró

Requisitos

- Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació. - Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. - Acreditar un nivell acadèmic de GRADUAT EN ESO o equivalent.

Temario completo de este curso

PRIMERA PROVA.

Consta de tres exercicis

PRIMER EXERCICI: COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.De caràcter obligatori i no eliminatori.El temps no podrà ser superior a 45 minuts. Qualificació: de 0 a 5 punts.

Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

SEGON EXERCICI: CONEIXEMENTS.De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1 hora (torn lliure) / 45 minuts (promoció interna). Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Torn de promoció interna: consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, dels temes 7 a 12, ambdós inclosos, i dels temes 15 al 25, ambdós inclosos, del temari.

Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari que figura a l’apartat 1.2 d’aquestes bases.

TERCER EXERCICI: SUPÒSIT PRÀCTIC.De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).

Consisteix en resoldre un supòsit pràctic que pot consistir en el desenvolupament de diferents qüestions sobre l’aplicació dels coneixements de tot el temari que figura al punt 1.2 d’aquestes bases i les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat, a les quals fa referència la base 1.1.Per a la realització del supòsit pràctic, les persones aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal qualificador acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per les persones aspirants com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització.

SEGONA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

Ver más