¿Qué quieres aprender?

Oposicions Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Oposicions Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Triangle Acadèmia

Oposición semipresencial

Mataró (Barcelona)


1.500

Duración : 8 Meses

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Mataró

Requisitos

- Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació. - Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. - Acreditar un nivell acadèmic de LLICENCIAT/GRADUAT.

Temario completo de este curso

PRIMERA PROVA.
Consta de quatre exercicis
La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat el segon, tercer i quart exercicis.
PRIMER EXERCICI: COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.
De caràcter obligatori i no eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1 hora. Qualificació: de 0 a 5 punts.Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.
SEGON EXERCICI: CONEIXEMENTS.
De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1,5 hora torn lliure/ 1 hora promoció interna. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part general (temes 1 a 60) per a les persones aspirants que participin pel torn lliure i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, per a les que participin pel torn de promoció interna, dels temes 17 a 27, 32 a 48 i 51 a 60 de la part general del temari de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1).
Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. En cas que s’acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.
TERCER EXERCICI: PREGUNTES DE RESPOSTA BREU.
De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i sobre les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.
Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol·licitud.
QUART EXERCICI: SUPÒSIT PRÀCTIC.
De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 2 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i amb les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal. Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol·licitud.
Per a la realització d’aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.
SEGONA PROVA.Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)
Ver más