Gestió integrada de Recursos Humans

Gestió integrada de Recursos Humans

Fundación Pere Tarrés

Curso subvencionado para desempleados presencial

Barcelona


Gratis

Duración : 8 Meses

Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació derivada en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Barcelona
Febrero 2017

A quién va dirigido

Es considerarà prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació. El participant d’aquest curs desenvolupa la seva activitat professional dins de l’àmbit dels Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Treballarà en l'àmbit públic o privat, en centres que tinguin serveis de recursos humans.

Requisitos

a) Estar en possessió del Títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics. b) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir. c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional . d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives. i) Tenir superada la prova d'accés a la universitat

Temario completo de este curso

MF0237_3: Gestió administrativa de personal (210 hores).

UF0341 Contractació laboral (60 hores)

UF0342 Càlcul de prestacions de la Seguretat Social (30 hores)

UF0343 Retribucions salarials, cotització i recaudació (90 hores)

UF0344 Aplicacions informàtiques d’administració de recursos humans (30 hores)

MF0238_3: Gestió de recursos humans (150 hores)

UF0345 Suport administratiu a la gestió de recursos humans (60 hores)

UF0346 Comunicació efectiva i treball en equip (60 hores9

UF0044 Funció del comandament intermig en la prevenció de riscos laborals (30 hores)

MF0987_3: Gestió de sistemes d’informació i arxiu (120 hores)

UF0347 Sistemes d’arxiu i classificació de documents (30 hores)

UF0348 Utilització de les bases de dades relacions en el sistema de gestió i emmagatzematge de dades (90 hores)

MF0233_2: Ofimàtica (190 hores)

UF0319 Sistema operatiu, cerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic (30 hores)

UF0320 Aplicacions informàtiques de tractament de textes (30 hores)

UF0321 Aplicacions informàtiques de fulles de càlcul (50 hores)

UF0322 Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50 hores)

UF0323 Aplicacions informàtiques per presentacions: gràfiques d’informació (30 hores)

MP0078: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 hores)

Ver más