Administratiu Generalitat

Orbita Gironina, S.L. Impartición

Oposición en Girona

Requisitos

- Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei. - Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa. - No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions. - No estar inhabilitat penalment.

Sedes

Girona

Temario completo de este curso

El Temari del curs consta de cinc unitats didàctiques amb les que l'alumne podrà desenvolupar les habilitats necessàries per a poder realitzar les tasques bàsiques d'un administratiu:

· Dret Polític i Constitucional (5 temes)

· Dret Administratiu (9 temes)

· Gestió de recursos humans (5 temes)

· Gestió economicofinancera (7temes)

· Organització del treball (5 temes).
Ver más

Más cursos relacionados de Administrativo

Ceasfor Escuela Superior de Adultos

Auxiliar administrativo de la generalitat

Ceasfor Escuela Superior de Adultos - Oposición online
, contenido Derechos y deberes de la ciudadanía. Principios rectores. Garantías de los derechos estatutarios. Competéncias de la Generalitat de Cataluña

1.035 
Ver más