Preparación prueba de acceso a grado superior

Preparación prueba de acceso a grado superior

Centro de Estudios Coliseum

Curso presencial

Cornellá (Barcelona)


1.102 
IVA exento

Duración : 8 Meses

La prueba de acceso a grado superior, una vez aprobada, te permitirá acceder a cursar un ciclo formativo de grado superior de la familia profesional por la que te hayas presentado. Una vez cursado el ciclo obtendrás la titulación reglada de técnico superior de formación profesional.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Cornellá
Octubre 2018

Objetivos

El objetivo del curso es: prepararse para presentarse a la convocatoria más cercana de la prueba de acceso a grado superior (mayo cada año), y así poder tener la oportunidad de cursar un grado superior después de aprobar la prueba.

A quién va dirigido

A todas aquellas personas, que tengan los 19 años o los cumplan durante el año al que se presentan a la prueba de acceso a grado superior, y que residan cerca de las instalaciones de COLISEUM en Cornellà (Barcelona), dado que la preparación es 100% presencial.

Requisitos

-Las personas que tengan 19 años o más, o los cumplan durante el año que realizan la prueba de acceso, y no tengan ningún tipo de titulación que permita el acceso directo al ciclo.

Temario completo de este curso

El temari el conformen el conjunt de continguts dels qual s serà examinat la persona aspirant. Els criteris d’avaluació són els que determinen el grau i tipus de coneixement que han de mostrar les persones aspirants respecte al temari.


TEMARIS PART COMUNA

I. Llengua catalana i castellana

Blocs de continguts:

1. Comprensió.

Criteris d'avaluació:

Comprèn i interpreta les informacions més rellevants de textos orals i escrits de la vida quotidiana, de les relacions socials i dels mitjans de comunicació.

Identifica el posicionament de les tesis dels interlocutors i la defensa de les idees en els textos que expressen el perquè de les coses o el raonament i les argumentacions.

Comprèn la interrelació de les idees exposades en diferents tipus de text i sintetitza els arguments exposats.

Valora, de manera crítica, el contingut de missatges orals i escrits, tot contrastant-la amb els coneixements propis i sospesant les causes i les conseqüències de les idees exposades.

Identifica els diferents registres de la comunicació: formals, no formals i col·loquials, estàndard.

2. Expressió.

Criteris d'avaluació:

Elabora textos escrits a partir de les estructures de cadascuna de les tipologies textuals concretes: exposició, argumentació, narració, descripció, i instrucció.

Aplica els criteris bàsics de les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció com a base de regulació en l'elaboració de les produccions pròpies i en la seva presentació final.

Elabora resums, síntesis i elabora textos amb una organització estructurada i clara, i expressa opinions raonades.

3. Utilització de la llengua.

Criteris d'avaluació:

Aplica els elements característics del registre lingüístic corresponent als diferents àmbits d'ús dels textos produïts i selecció del lèxic i la sintaxi adequats en cada situació comunicativa.

Analitza les relacions significatives entre les paraules en relació amb la coherència dels textos i la seva adequació al context.

Utilitza els elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees exposades en textos escrits: connectors textuals, procediments per a la progressió del discurs i adequació dels registres lingüístics a les funcions comunicatives.

Utilitza la puntuació del text escrit en relació amb l'organització oracional i amb la forma del text (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades).

Fa ús de les normes ortogràfiques i gramaticals en la realització dels textos propis, tot mostrant interès per la bona presentació.

Identifica alguns mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors útils per introduir un tema, relacionar idees, posar èmfasi, donar detalls, introduir conclusions, indicar causa, finalitat, condició, objecció, posicionament davant de diverses opcions.

Aplica procediments per enriquir el text escrit mitjançant elements d'estil i la precisió lèxica. Identifica i utilitza els recursos de la sinonímia i antonímia, polisèmia, homonímia, els hipònims i hiperònims, derivats, locucions i frases fetes, i sentits propis i figurats.

II. Llengua estrangera

Blocs de continguts:

1. Comprensió.

Criteris d'avaluació:

Comprèn instruccions, preguntes i indicacions.

Comprèn de forma global i específica de textos escrits de tipologia diversa, sobre temes no especialitzats, obté informació i identifica la idea general i les idees secundàries.

Utilitza estratègies adquirides en altres situacions per a la comprensió i interpretació de textos diversos com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema i la situació, identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla, i dels elements paralingüístics.

Selecciona informació i dades concretes a partir de textos.

Interpreta anglicismes i termes de textos o eines utilitzades en la terminologia tecnològica bàsica.

2. Expressió.

Criteris d'avaluació:

Utilitza els registres adequats al context, a la intenció comunicativa, al interlocutor i al canal de comunicació.

Utilitza fórmules característiques del llenguatge formal i informal en situacions comunicatives característiques de l'entorn professional.

Elabora textos escrits sobre temes quotidians, de manera ordenada i coherent amb correcció formal –ortogràfica i morfosintàctica– bàsica, tenint cura del registre, el lèxic i les estructures. Utilitza elements de cohesió i coherència per marcar la relació entre idees i fer-los entenedors per a les persones destinatàries.

Redacta cartes formals i informals respectant les convencions, i mostrant nivells de correcció formal suficients per a l'eficàcia del missatge.

3. Utilització de la llengua.

Criteris d'avaluació:

Identifica i utilitza elements lingüístics bàsics i habituals en la llengua i identifica sinònims, antònims, ‘falsos amics' i paraules amb prefixos i sufixos més habituals.

Utilitza de forma conscient els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera com a instrument d'autocorrecció i d'autoavaluació de les produccions pròpies escrites i per comprendre les produccions dels altres.

III. Matemàtiques

Blocs de continguts:

1. Aritmètica i àlgebra

1.1 Conjunts numèrics: classificació, representació i càlcul.

Criteris d'avaluació:

Classifica nombres en els diferents camps numèrics. Representa nombres reals sobre la recta graduada.

Relaciona les expressions decimals amb els diferents tipus de nombres.

Identifica els símbols dels nombres irracionals més usuals i la seva aproximació decimal.

Opera amb radicals senzills, incloent la racionalització.

Opera amb potències. Interpreta les propietats i les aplicacions.

Opera amb nombres “molt grans” o “molt petits” utilitzant la notació científica.

Realitza l'aproximació de quantitats per truncament o arrodoniment. Determina les fites d'error absolut i relatiu comeses.

Identifica la utilitat dels nombres complexos, i la notació. Opera amb nombres complexos com a solucions d'equacions de segon grau.

Fa càlculs amb nombres complexos en forma polar i en forma binòmica.

1.2 Polinomis: transformació d'expressions algebraiques.

Criteris d'avaluació:

Efectua operacions de suma, resta, producte i divisió amb polinomis, incloent-hi el desenvolupament de binomis mitjançant el binomi de Newton.

Aplica l'algoritme de Ruffini i el teorema del residu en la resolució de problemes.

Factoritza polinomis amb diverses arrels enteres o polinomis que puguin ser expressat com a productes notables.

Simplifica i opera amb fraccionàries senzilles.

1.3 Equacions.

Criteris d'avaluació:

Resol equacions de segon grau i biquadrades.

Resol equacions senzilles amb radicals quadràtics.

Utilitza la factorització de polinomis en la resolució d'equacions.

Resol equacions exponencials senzilles i logarítmiques per resoldre ax=b.

Aplica les equacions exponencials i logarítmiques en el plantejament i la resolució de problemes d'interès simple i compost.

Resol sistemes d'equacions de primer i segon grau.

Resol de sistemes d'equacions de dues tres incògnites mitjançant el mètode de Gauss, classificant-lo en funció de les solucions que tingui.

Resol problemes mitjançant el plantejament de sistemes d'equacions lineals i interpreta el resultat obtingut.

Interpreta geomètricament les solucions de les equacions i els sistemes d'equacions.

1.4 Successions. Progressions aritmètiques i geomètriques. Comportament al infinit d'una successió.

Criteris d'avaluació:

Identifica regles de recurrència i termes generals en col·leccions ordenades de nombres.

Identifica successions que varien amb progressió aritmètica o geomètriques, creixents o decreixents.

Resol problemes senzills de situacions reals i quotidianes utilitzant les progressions aritmètiques o geomètriques.

Resol problemes en què calgui encadenar variacions percentuals successives.

Identifica el comportament a l'infinit en casos elementals.

2. Geometria

2.1 Trigonometria.

Criteris d'avaluació:

Obté les equacions d'una recta a partir d'unes dades donades, que poden ser relacions de perpendicularitat o paral·lelisme.

Analitza la posició relativa de dues rectes, i determina, si és el cas, el punt de tall. Calcula l'angle que formen dues rectes.

Calcula la distància entre dos punts o entre un punt i una recta.

Calcula àrees de figures planes i volums de cossos elementals.

Reconeix l'angle com a gir, i les unitats de mesura dels angles: graus i radians.

Utilitza raons trigonomètriques (sinus, cosinus i tangent) dels angles en la resolució de problemes.

Resol problemes a partir de triangles rectangles i no rectangles.

Resolució de problemes a partir de la triangulació.

Utilitza procediments de càlcul en la topografia i en situacions on es necessitin escales.

2.2 Vectors al pla.

Criteris d'avaluació:

Calcula les components d'un vector a partir de dos punts i del seu mòdul i argument.

Opera amb vectors de manera gràfica i analítica.

Aplicació dels angles entre vectors. Paral·lelisme i perpendicularitat.

Determina l'equació d'una recta a partir de les condicions geomètriques que la determinen, i a l'inrevés.

Identifica la posició relativa de dues rectes del pla.

Dibuixa angles, vectors, nombres complexos i rectes sobre un sistema de referència cartesià.

3. Anàlisi

3.1 Funcions.

Criteris d'avaluació:

Obté l'expressió analítica d'una funció donada per un enunciat. Utilitza diferents formes d'expressar una funció: taula de valors, equació i gràfica.

Relaciona les funcions amb aplicacions tecnològiques, científiques i empresarials.

Identifica la imatge, antiimatge, domini i recorregut d'una funció expressada analíticament o gràficament.

Representa gràficament funcions en els eixos de coordenades a partir de la seva expressió analítica.

Obté l'expressió analítica d'una funció lineal o afí a partir de la seva gràfica o d'alguns dels seus elements.

Diferencia funcions lineals, quadràtiques, algebraiques i exponencials. Calcula equacions polinòmiques a partir dels elements que la determinen.

Càlcul de límits senzills que només requereixen conèixer els resultats operatius i/o la comparació d'infinits.

Reconeix la continuïtat d'una funció en un punt o, si no ho és, el tipus de discontinuïtat que presenta.

Determina el valor d'un paràmetre per tal que una funció definida a trossos sigui contínua en els punts d'entroncament.

3.2 Derivades.

Criteris d'avaluació:

Determina taxes de variació mitjana. Determina la derivada d'una funció en la qual intervenen productes i quocients, la derivada d'una funció composta.

Calcula derivades de funcions elementals.

Determina l'equació de la recta tangent en un dels seus punts.

Determina, donada una funció, si és creixent o decreixent, còncava o convexa, en un punt o en un interval i obtenció dels màxims i mínims relatius i dels punts d'inflexió.

Representa gràficament una funció (polinòmica, racional, exponencial, logarítmica, etc.) a partir de l'aplicació de la derivada i de l'estudi analític del domini, les asímptotes, els talls amb els eixos, els intervals de creixement i decreixement i els extrems relatius.

Determina el màxim o mínim d'una funció donada mitjançant la seva expressió analítica o mitjançant un enunciat senzill (problemes d'optimització).

4. Estadística i probabilitat

4.1 Estadística descriptiva unidimensional i bidimensional.

Criteris d'avaluació:

Identifica i aplica a situacions senzilles els conceptes elementals d'estadística: població, mostra, freqüència relativa, paràmetres de centralització i dispersió, en una situació real.

Construeix taules de freqüències de dades aïllades o de dades agrupades i en fa la representació mitjançant un diagrama de barres o un histograma.

Calcula i interpreta de paràmetres de centralització (mitjana aritmètica, moda i mediana), de dispersió (recorregut i desviació estàndard) i de posició (quartils i centils).

Interpreta distribucions estadístiques a partir de l'anàlisi de les dades, dels gràfics o dels paràmetres.

Calcula i usa el coeficient de variació per comparar les dispersions de dues distribucions de dades.

Representa mitjançant un núvol de punt una distribució bidimensional i valora el grau de correlació que hi ha entre les variables.

Calcula i interpreta el coeficient de correlació d'una distribució bidimensional.

Calcular la recta de regressió de Y sobre X i utilitzar-la per fer estimacions si s'escau.

4.2 Probabilitat.

Criteris d'avaluació:

Descriu successos en experiments aleatoris simples i compostos.

Calcula probabilitats de successos a partir de diagrames en arbre, aplicant la regla de Laplace o regles de pas al contrari.

(Els temaris de la part específica variaràn en funció de la opció triada per cursar. Demana el teu temari per maiul si tens clar l'0pció per la que et presentes a la prova)

Ver más