Auxiliar Biblioteques i Arxius

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial
Precio

Precio a consultar

Et preparem per poder aconseguir un treball fix per tota la vida.

Impartición

Oposición online

Temario completo de este curso

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.
Tema 2. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.
ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT
Tema 3. L'organització territorial de l'Estat: l'Administració central, autonòmica i local. Ens que l'integren l’administració local. La Llei de bases del règim local. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Línies generals de l'organització i competències municipals.

ESTATUT D’AUTONOMIA
Tema 4. L'Estatut d'autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives.
Tema 5. El Parlament de Catalunya; composició, organització i funcions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, atribucions i funcions.

UNIÓ EUROPEA
Tema 6. Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació. La Constitució Europea. Característiques de l'ordenament jurídic comunitari. Fonts: els tractats; els reglaments; les directives. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

DRET ADMINISTRATIU
Tema 7. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El reglament: concepte i classes de reglaments. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Els òrgans col•legiats. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
Tema 8. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul•litat de ple dret, anul•labilitat.
Tema 9. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència.
Tema 10. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: objecte i classes. El recurs contenciós administratiu.
Tema 11. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració

FUNCIÓ PÚBLICA I DRET DEL TREBALL
Tema 12. La funció pública local: selecció i provisió de llocs. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Drets i deures del personal al servei de l'Administració pública. Sistema retributiu. Situacions administratives. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració pública. Tema 13. Les relacions laborals. L'Estatut dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis col•lectius.

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA. HISENDA PÚBLICA
Tema 14. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals. Els tributs: concepte, naturalesa. Impostos, t

Ver más

Más cursos relacionados de Pruebas oposiciones en general

Aula educativa profesional

Auxiliar de Bibliotecas y Archivos

Aula educativa profesional | Oposición a distancia
los términos de un tesaurus. Presentación del tesaurus. Diseño y elaboración del tesaurus. Tema 26.- Sistema de catalogación Ibermarc I. Introducción. Índice

Precio a consultar
Red de Centros

Auxiliar de la Administración del Estado

Red de Centros | Oposición a distancia
32.Otras Aplicaciones I: Introducción a Excel 33.Otras Aplicaciones II: Introducción a Access 34.La Red de Internet 35.Servicios en Internet: Correo

Precio a consultar
EDILFORMACION

OPOSICIONES AUXILIAR ENFERMERÍA

EDILFORMACION | Oposición online
de Madrid. Tema 3.- Actividades del Auxiliar de Enfermería en Atención Primaria y Atención Especializada. Coordinación entre niveles asistenciales. Concepto
Precio Lectiva

1.499 € 499 
Academia Auxiliar de Biblioteca

Temario Oposiciones Auxiliar / Técnico Auxiliar de Biblioteca Complutense de Madrid

Academia Auxiliar de Biblioteca | Oposición online
De estas convocatorias NO HAN SALIDO BASES NI TEMARIO, por lo que la preparamos con lo que seguramente entre para que cuando salga el temario exacto e
Precio Lectiva

125 € 106 
Kiwaku

Oposiciones de Inglés Secundaria por videoconferencia

Kiwaku | Oposición online
I: Las vocales. Símbolos fonéticos. Formas fuertes y formas débiles. Los diptongos. Símbolos fonéticos. Comparación con el sistema fonológico

150 /mes
Ver más