¿Qué quieres aprender?

Auxiliar Administratiu Generalitat

Auxiliar Administratiu Generalitat

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Oposición online


Precio a consultar

Aquesta formació va dirigida a totes les persones interesades en exerci funcions d'auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya: tasques de caràcter auxiliar en materies administratives, de gestió, inspecció i control, etc.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Requisitos

Et preparem per superar amb èxit les proves corresponents a la fase de l'oposició del procés selectiu:

Test de competències professionals
Qüestionari de coneixements
Supòsits pràctics

Temario completo de este curso

1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA

Tema 1
Constitució. Drets i garanties constitucionals
Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.
Tema 2
Institucions estatals i organització territorial de l’Estat
El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes i les entitals locals.
Tema 3
L’Estatut d’autonomia de Catalunya
Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Tema 4
Institucions de la Generalitat de Catalunya
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU
Tema 5
Administració pública i ciutadania
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.
Tema 6
Organització de l’Administració de la Generalitat. Principis de l’organització administrativa
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions.
Tema 7
L’acte administratiu
L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eicàcia de l’acte administratiu: notiicació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul•lables.
Tema 8
El procediment administratiu
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col•laboració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes.
Tema 9
Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració
Revisió dels actes administratius. Revisió d’oici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 10
Els contractes del sector públic
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic.
Tema 11
Procediment de la contractació administrativa
L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte.
Tema 12
Gestió del patrimoni de la Generalitat. L’activitat administrativa de foment El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment.
3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Tema 13
Estructura i ordenació de l’ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal.
Tema 14
Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d’ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.
Tema 15
Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliación de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.
Tema 16
Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Normativa laboral. Convenis col•lectius: conveni col•lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.
4. GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
Tema 17
La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya
La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
Tema 18
El pressupost de la Generalitat de Catalunya
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.
Tema 19
El pressupost per programes
El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.
Tema 20
L’execució del pressupost, modiicacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l’estat de despeses. Execució de l’estat d’ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris I les modiicacions. El control pressupostari.
5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
Tema 21
Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal.
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 22
Organització i qualitat
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració pública.
Tema 23
Atenció al ciutadà i a la ciutadana
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
Tema 24
Tractament i gestió de la documentació
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certiicació digital i signatura electrònica.
Tema 25
Els documents administratius
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.

Ver más