¿Qué quieres aprender?

Auxiliar Infermeria d'Atenció Hospitalària ICS

Auxiliar Infermeria d'Atenció Hospitalària ICS

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Oposición online


Precio a consultar

Et preparem per aconseguir un treball fix per a tota la vida
en Institut Català de Salud,geriàtrics, etc

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

Tema 1
La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania.
Tema 2
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. L’estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les seves institucions hospitalàries. Règim de personal, econòmic i patrimonial. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. La Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP).
Tema 3
L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: drets i deures, adquisició i actualització de coneixements, retribucions. Drets i deures. II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. La direcció per objectius.
Tema 4
Conceptes bàsics sobre la qualitat a les organitzacions. Marc teòric de la qualitat assistencial. La gestió per processos. Tècniques i eines de millora de la qualitat. L’aplicació del model EFQM i de la norma ISO a una institució sanitària.
Tema 5
Ofimàtica. Intranet. Internet. Correu electrònic. La protecció de dades de carácter personal. Règim jurídic.
Tema 6
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva. Organització de recursos per a les activitats preventives. Els serveis de prevenció; objectius, finalitats i funcions. Riscs específics derivats del lloc de treball.PART ESPECÍFICA
Organització de l’atenció hospitalària. Conceptes generals.
Tema 7
Sistema sanitari. Missió de l’hospital. Tipus d’hospitals. Estructura i funcionament de la unitat d’hospitalització.
Tema 8
Concepte de salut i malaltia. Procés d’emmalaltir.
Tema 9
Higiene hospitalària. Neteja. Desinfecció i esterilització. Tractament de la roba i eliminació de deixalles.
Tema 10
Epidemiologia de les infeccions nosocomials. Cadena epidemiològica. Aïllaments. Precaucions universals.
Tema 11
Higiene laboral. Risc professional.
Tema 12
Aspectes legals i ètics.
Tema 13
La funció de l’auxiliar d’infermeria com a membre de l’equip assistencial de l’àmbit hospitalari.
El malalt i les seves necessitats bàsiques
Tema 14
Atenció al malalt en la necessitat d’alimentació. Higiene dels aliments. Tipus de dietes.
Tema 15
Atenció al malalt en la necessitat d’eliminació. Vies d’eliminació.
Tema 16
Atenció al malalt en la necessitat de mobilització. Canvis posturals.
Tema 17
Atenció al malalt en la necessitat d’higiene. Higiene del malalt allitat.Tema 18
Atenció al malalt en la necessitat de comunicació i aprenentatge. Tipus de comunicació. Principis d’educació sanitària.
Problemes de salut específics
Tema 19
Atenció al malalt quirúrgic. Preparació preoperatòria i postoperatòria.
Tema 20
Atenció al malalt amb patologia infecciosa. Tuberculosi. Hepatitis. Sida.
Tema 21
Atenció al malalt amb problemes de salut mental.
Tema 22
Atenció al malalt drogodependent.
Tema 23
Atenció al nadó i lactant.
Tema 24
Atenció al malalt geriàtric.
Protocols i procediments
Tema 25
Procediments de rentar-se les mans.
Tema 26
Administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica.
Tema 27
Administració d’ènemes.
Tema 28
Manipulació de drenatges i recollida de mostres. Precaucions.
Tema 29
Preparació per a exploracions i proves diagnòstiques.
Tema 30
Aplicació de fred i calor.
Tema 31
Risc i prevenció d’úlceres per decúbit.
Tema 32
Protocol d’acolliment del malalt.
Tema 33
Protocol de trasllat del malalt.
Tema 34
Primers auxilis.
Tema 35
Reanimació cardiopulmonar.
Tema 36
Protocol de malalt moribund. Cures post mortem.


Ver más