Celador

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial
Precio

Precio a consultar

et preparem per ser Celador

Impartición

Oposición online

Temario completo de este curso

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat.
Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals.
Tema 2
L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes: constitució i
competències. Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania.
II. L’empresa pública
Tema 3
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris.
III. Gestió de recursos humans
Tema 4
L’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d’aplicació. Classiicació del personal estatutari. Retribucions. Drets i deures.
Tema 5
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal.
Tema 6
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari.
Tema 7
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Sistemes d’incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d’objectius. Polítiques d’ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.
Tema 8
L’estatut bàsic de l’empleat públic. Àmbit d’aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.
IV Prevenció de riscos laborals
Tema 9
Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals. Els serveis de prevenció; objectius, finalitats i funcions. Factors de risc especíics del lloc de treball. Factors associats a la seguretat: electricitat, incendi i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Factors associats a la higiene: agents biològics, agents físics (radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants i soroll), agents químics (desinfectants, residus, làtex). Factors associats a l’ergonomia: postures de treball, manipulació manual de càrregues, mobilització de malats, treballs d’oicina i pantalles de visualització de dades. Factors associats a la psicosociologia.
V. Organització del treball.
Tema 10
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
Tema 11
Històries clíniques: concepte i conidencialitat. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Terminologia sanitària bàsica. Principals arrels, preixos i suixos que componen els termes mèdics i sanitaris.
Tema 12
Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergència: incendis. La mobilització i trasllat de malalts. Infeccions nosocomials: què són. Actuacions preventives bàsiques: rentat de mans, utilització de guants d’un sol ús, mesures d’higiene durant la mobilització i el trasllat de malalts, aïllament (tipus i precaucions universals), manipulació de mostres biològiques, segregació i eliminació de residus.
Tema 13
Introducció a la informàtica. Oimàtica bàsica. 1. Microsoft Word, nivell bàsic:
elements de l’entorn Word, edició bàsica en Word, gestió de itxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d’alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pàgina. Opcions de revisió gramatical. Ortograia. Conigurar la pàgina. Imprimir documents i conigurar impressora. Marges i subratllat. 2. Microsoft Excel, nivell bàsic: l’entorn del programa Excel, cel•les, llibres (crear, guardar i recuperar llibres), rangs, iles i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel•la, format de pàgina i impressió, fulls i llibres,
fórmules i funcions, inestres. 3. Navegació per Internet. Correu electrònic.
Tema 14
Qualitat: concepte i deinició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte.
El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte. L’acreditació del Departament de Salut: concepte. La certiicació de qualitat: què és la norma ISO.

Ver más

Más cursos relacionados de Pruebas oposiciones en general

Soporclinic

CELADOR ON-LINE OPE NACIONAL

Soporclinic | Oposición online
El temario del curso incluye la totalidad de los contenidos recogidos en las diversas ofertas de empleo público, a saber: -Temario normativa general.

40 /mes
VALOREME FORMACIÓN

Auxiliar de Enfermería - Pruebas Libres

VALOREME FORMACIÓN | Oposición online
Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución española de 1978 y en la Ley General de Sanidad. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohe

350 
IVA inc.
Ver más