¿Qué quieres aprender?

Auxiliar Adm. Diputació Barcelona

Auxiliar Adm. Diputació Barcelona

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Oposición online


Precio a consultar

Et preparem per aconseguir un treball fix per a tota la vida

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional
2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
3. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
4. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
5. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
6. El municipi. Organització municipal. Competències.
7. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació.
9. La funció pública local.
10. Els béns de les entitats locals. Els contractes administratius a l'àmbit local. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l'Administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.
11. Les hisendes locals i els seus pressupostos.
12. L'acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.
13. El procediment administratiu. L'expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment. Recursos.
14. Funcionament dels òrgans col•legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats dels acords.
15. L'arxiu. Definició i funció de l'arxiu a l'Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre de documents.
16. Concepte i contingut dels documents propis de l'Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.
17. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.
18. La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu compliment. Repercussió en l'àmbit local.
19. La Diputació de Barcelona: objectius que té plantejats en relació amb l'àmbit local. Principis polítiques d'assistència i d'assessorament.
20. Estadística: variables i freqüències. Sèries. Representació gràfica. Mesures de posició o mitjanes. Mesures de dispersió.

Ver más